Stanovy občianského združenia na ochranu vodných tokov - Rieka.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

„Vráťme vode život a ľudí k riekam“ - Február 2013

Článok 1 ::: Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, skratka Rieka.
 2. Symboliku združenia tvorí logo.
 3. Občianske združenie Rieka - združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len združenie) sídli na adrese: Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca.
 4. Združenie môže v prípade potreby zriaďovať svoje regionálne kancelárie.
 5. Združenie je dobrovoľnou organizáciou s právnou subjektivitou a je založené na čas neurčitý.

Článok 2 ::: Ciele a činnosť združenia

 1. Cieľom združenia je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa bude združenie aktívne zapájať do rozhodovania o veciach verejných a podporovať zámery a činnosti aj iných občianskych iniciatív, ktoré pomôžu zabezpečiť zdravé životné prostredie a obnovu nepriaznivého stavu krajiny a vodných tokov Slovenskej republiky.
 2. Podporovať a podieľať sa na aktivitách s cieľom zamedzenia poškodzovania vodných ekosystémov a presadzovania environmentálne šetrných a racionálnych spôsobov a alternatív využívania vôd a vodných tokov.
 3. Vytváranie podmienok pre revitalizáciu narušených prírodných ekosystémov vodných tokov a ich prítokov. Vypracovávanie revitalizačných projektov a zabezpečovanie ich realizácie.
 4. Podporovať a pomáhať rozvíjať vidiecky cestovný ruch, vodnú a pešiu turistiku, rybárstvo, poľovníctvo a iné dobrovoľné činnosti podporujúce cestovný ruch, rekreačné a oddychové aktivity.
 5. Združenie bude nadväzovať kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami.
 6. Združenie bude poskytovať poradenskú, konzultačnú a osvetovú činnosť týkajúcu sa jeho aktivít a tiež organizovať náučné semináre, konferencie a iné akcie na podporu cieľov združenia.
 7. Združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy.

Článok 3 ::: Členstvo

 1. Členom združenia sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba na základe ním podpísanej žiadosti, ak rada schváli prijatie osoby za člena združenia. Právnická osoba, záujmové združenie, obec alebo iná nepolitická registrovaná skupina občanov je v združení reprezentovaná svojím zástupcom. V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami združenia a že bude podporovať ciele združenia a podieľať sa na jeho činnosti.
 2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú jeho členmi a zároveň členmi prvej rady združenia.
 3. Evidenciu členov, členov rady a prípadne aj členov poradného výboru vedie a aktualizuje predseda združenia alebo ním poverený člen rady.

Článok 4 ::: Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen má právo:
  • a) byť informovaný o činnosti a riadení združenia, pričom informovanie sa o činnosti a riadení združenia je záležitosťou každého člena podľa jeho uváženia,
  • b) voliť a byť zvolený za člena rady, predsedu a kontrolóra v prípade, ak s takým zvolením súhlasí,
  • c) podieľať sa na činnosti združenia,
  • d) obracať sa na orgány združenia s návrhmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
 2. Každý člen združenia je povinný:
  • a) dodržiavať stanovy združenia,
  • b) aktívne podporovať ciele a činnosť združenia podľa svojich možností a schopností, právnické osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti,
  • c) navrhovať realizáciu projektov združenia v prípade, ak by mohli byť združeniu na prospech pri napĺňaní cieľov činnosti združenia,
  • d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 5 ::: Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká nasledovným spôsobom:
  • a) rozhodnutím rady o vylúčení člena, pričom rada určí deň zániku členstva v zápisnici z jej zasadnutia a vylúčený člen nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku združenia,
  • b) doručením oznámenia člena o jeho rezignácii jednému z členov rady, pričom člen, ktorý oznámil rezignáciu nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku združenia,
  • c) zánikom právnickej osoby, pričom právnemu nástupcovi právnickej osoby nevzniká členstvo v združení,
  • d) úmrtím člena.

Článok 6 ::: Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  • a) Zhromaždenie,
  • b) Rada,
  • c) Predseda,
  • d) Kontrolór.
 2. Zhromaždenie môže rozhodnúť o vytvorení poradného výboru.

Článok 7 ::: Zhromaždenie

 1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia. Zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia.
 2. Zasadnutia zhromaždenia zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej však raz za rok. Predseda združenia zvolá zhromaždenie vždy, ak o tom rozhodne rada alebo nadpolovičná väčšina členov združenia.
 3. Termín a miesto zasadnutia zhromaždenia musí byť oznámené všetkým členom združenia písomnou formou najmenej 10 dní vopred.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä:
  • a) voľba a odvolanie členov rady, predsedu združenia a kontrolóra združenia,
  • b) schvaľovanie zmien stanov združenia,
  • c) schvaľovanie členského príspevku,
  • d) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
  • e) schvaľovanie plánu činnosti a správy o činnosti za kalendárny rok,
  • f) rozhodovanie o zriadení poradného výboru,
  • g) rozhodovanie o zriadení regionálnych kancelárií združenia,
  • h) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčení s iným združením, po predchádzajúcom súhlase rady v zmysle čl. 8 ods. 7 písm. h).
 5. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu na zhromaždenie nedostaví nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, konanie zhromaždenia sa odkladá. O odklade zhromaždenia upovedomí predseda združenia všetkých členov najneskôr do 10 dní odo dňa odloženého zhromaždenia. Súčasne s oznámením o odklade zhromaždenia oznámi členom združenia termín konania nového zhromaždenia, ktoré bolo odložené. Takéto novozvolené zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

Článok 8 ::: Rada

 1. Rada združenia je štatutárnym orgánom združenia, na jej čele stojí predseda združenia.
 2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti zhromaždenia.
 3. Počet členov rady určuje svojím uznesením zhromaždenie (minimálne 5 členovia rady).
 4. Rada reprezentuje navonok združenie.
 5. Za združenie môže podpisovať právne dokumenty aj člen rady splnomocnený predsedom združenia.
 6. Radu zvoláva predseda združenia alebo člen rady podľa potreby, najmenej však raz za rok. O rokovaní Rady sa vytvorí písomný zápis, ak o to požiada aspoň jeden z prítomných členov rady.
 7. Rada:
  • a) rieši aktuálne problémy činnosti združenia,
  • b) navrhuje kandidáta na predsedu združenia,
  • c) pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet združenia,
  • d) zvoláva zhromaždenia,
  • e) vypracúva písomnú správu o činnosti a o hospodárení združenia za obdobie od posledného zasadnutia zhromaždenia,
  • f) predkladá zhromaždeniu správu o činnosti a správu o hospodárení združenia za obdobie od posledného zasadnutia zhromaždenia,
  • g) vydáva interné smernice a vykonávacie predpisy pre činnosť združenia,
  • h) rozhoduje o udelení súhlasu podľa čl. 7 ods. 4 písm. h),
  • i) organizuje konferencie, odborné stretnutia a zabezpečuje poradenskú činnosť pre členov, ale aj nečlenov združenia (hlavne ak to vyžadujú okolnosti pre napĺňanie cieľov združenia),
  • j) chráni záujmy združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám,
  • k) schvaľuje vstup združenia do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organizácií, riadi praktickú a operatívnu činnosť združenia.

Článok 9 ::: Predseda

 1. Predseda združenia zastupuje navonok združenie a je oprávnený konať v jeho mene. Riadi tiež radu a činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia. Predseda združenia zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.
 2. Predseda združenia:
  • a) zabezpečuje činnosť združenia a plnenie jeho cieľov,
  • b) určuje úlohy a operatívne riadi a usmerňuje činnosť jednotlivých členov rady a členov združenia,
  • c) pripravuje podklady na zasadnutia rady a zabezpečuje prípravu podkladov na zasadnutia zhromaždenia.

Článok 10 ::: Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.
 2. Kontrolór je volený zhromaždením.
 3. Kontrolór je nezávislý na Rade.
 4. Kontrolór priebežne kontroluje hospodárenie združenia a na zhromaždení minimálne jedenkrát ročne o tom informuje členov a predkladá písomnú správu.

Článok 11 ::: Poradný výbor

 1. Zhromaždenie môže rozhodnúť o vytvorení poradného výboru pre niektorú oblasť činnosti združenia. Členov poradného výboru menuje predseda združenia. Členstvo v združení nie je podmienkou vymenovania za člena poradného výboru.
 2. Poradný výbor na žiadosť orgánov združenia vypracúva odborné analýzy a podáva odporúčania pre efektívne fungovanie tých programov a činností združenia, pre ktoré je zriadený.

Článok 12 ::: Hospodárenie združenia

 1. Združenie bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov:
  • a) prijaté dary od fyzických a právnických osôb,
  • b) členské príspevky,
  • c) príjmy združenia z jeho vlastnej činnosti (športovej, benefičnej, spoločenskej, hospodárskej a i.)
  • d) finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných združení,
  • e) príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
  • f) príjmy z účelových fondov,
  • g) výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a pod.,
  • h) združenie je oprávnené vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením svojich cieľov a poslania v zmysle týchto stanov
  • i) ostatné zdroje podľa rozhodnutia rady združenia.
 2. Zdroje združenia možno použiť len v súlade s cieľmi a činnosťou združenia uvedenými v čl. 2 týchto stanov a na úhradu nákladov spojených s činnosťou združenia.
 3. Združenie bude mať uložené svoje finančné prostriedky na jeho účte v bankovej inštitúcii a v hotovosti pre bežné výdavky.
 4. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré združenie nadobudne, sú majetkom združenia.
 5. O použití zdrojov rozhoduje predseda združenia a rada, ktorí zodpovedajú za hospodárenie združenia a za vedenie účtovnej evidencie.
 6. Združenie zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

Článok 13 ::: Zánik združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení združenia s iným združením. Združenie sa môže zlúčiť iba so združením zriadeným na podobný účel.
 2. Pri zániku združenia zlúčením s iným združením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým môže byť iba združenie zriadené na podobný účel.
 3. Pokiaľ v prípade zániku združenia celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, predseda združenia menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia.

Článok 14 ::: Prechodné a záverečné ustanovenie

Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Prechodné ustanovenie
  • Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom registrácie združenia.
 2. Záverečné ustanovenie
  • Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom dňa 23.01.2013, ktorý zároveň predloží na Ministerstvo vnútra Návrh na registráciu združenia s názvom Rieka – združenie na ochranu vodných tokov.

Členovia prípravného výboru:

 • Ing. Jaroslav Baran, ktorý je oprávnený konať v mene prípravného výboru
 • Ing. Peter Beleš
 • Ing. Anton Žabenský

Vo Zvolene, dňa 23.01.2013

end faq