Informácia o stave konania

podanej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 2.4.2012 k MVE „ Vodné Dielo Bzenica“.

 

Žalobca: Občianske združenie HRON pre slobodné rieky, IČO: 42 190 720, sídlo Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica,

Žalovaný: Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Uznesením Najvyššieho súdu SR 2Sžp/39/2012 zo dňa 20.11.2013, NS SR zrušil uznesenie KS v Banskej Bystrici č.k. 23S/84/2012 zo dňa 30.10.2012,  ktorým zamietol žalobu Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-:OŠSS S1 zo dňa 2.4.2012 k MVE „Vodné Dielo Bzenica“, s tým, že vodné stavby nepodliehajú súdnemu prieskumu.

V uznesení Najvyššieho súdu SR 2Sžp/39/2012 zo dňa 20.11.2013 sa konštatuje,  že tento sa s uznesením KS v Banskej Bystrici č.k. 23S/84/2012 zo dňa 30.10.2012 oboznámil, ale s jeho závermi sa nestotožnil. Podľa Názoru NS SR nebolo zo strany KS v Banskej Bystrici náležite a dôvodné, keď vzhľadom na skutkový stav danej veci zistený správnym orgánom neuviedol žiadne skutočnosti, pre ktoré by malo byť napadnuté rozhodnutie, t.j. rozhodnutie o umiestnení stavby „Vodné Dielo Bzenica“ vylúčené zo súdneho prieskumu.

Na základe ďalších významných skutočností, a to najmä existencie rozsudku Najvyššieho súdu SR 3Sžp 2/2008 zo dňa 04.12.2008, nariadil KS v Banskej Bystrici pojednávanie na deň 19.3.2014 a pribral do konania dotknutých účastníkov konania, a to spoločnosť L´Energie verte, a.s. Borská č. 6, 841 04 Bratislava a Združenie SLATINKA, Ul. Bela IV č.6, Zvolen.

....................................................................................................................................................

Informácia o stave konania podanej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-1220-2: OŠSS zo dňa 10.12.2012, ,,MVE Šášovské Podhradie“.

Žalobca: Občianske združenie HRON pre slobodné rieky, IČO: 42 190 720, sídlo Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica,

Žalovaný: Obvodný úrad Banská Bystrica (od 1.1.2013 je Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici pričlenený pod Obvodný úrad v Banskej Bystrici, ako  Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Uznesením Najvyššieho súdu SR 2Sžp/14/2012 zo dňa 20.11.2013, NS SR zrušil uznesenie KS v Banskej Bystricu č.k. 23S/14/2012 zo dňa 28.3.2013, ktorým zamietol žalobu Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-1220-2: OŠSS zo dňa 10.12.2012, MVE „Šášovské Podhradie“ s tým, že vodné stavby nepodliehajú súdnemu prieskumu.

V uznesení Najvyššieho súdu SR 2Sžp/39/2012 zo dňa 20.11.2013 sa konštatuje, že tento sa s uznesením KS v Banskej Bystrici č.k. 23S/14/2012 zo dňa 28.3.2013 oboznámil, ale s jeho závermi sa nestotožnil. Podľa Názoru  NS SR nebolo zo strany KS v Banskej Bystrici náležite a dôvodné, keď vzhľadom na skutkový stav danej veci zistený správnym orgánom neuviedol žiadne skutočnosti, pre ktoré by malo byť napadnuté rozhodnutie, t.j. rozhodnutie o umiestnení stavby „MVE Šášovské Podhradie“ vylúčené zo súdneho prieskumu.

Na základe ďalších významných skutočností, a to najmä existencie rozsudku Najvyššieho súdu SR 3Sžp 2/2008 zo dňa 04.12.2008, nariadil KS v Banskej Bystrici pojednávanie na deň 19.3.2014 a pribral do konania dotknutých účastníkov konania, a to spoločnosť EuroEcology, s.r.o, Mickiewiczova č. 2, 811 07 Bratislava, SRZ - RADA Žilina, Klub slovenských turistov – sekcia vodnej turistiky, Bratislava a niektoré fyzické osoby.