Adresované ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Petícia Chráňme vodné toky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov za okamžité zastavenie povoľovania výstavby malých vodných elektrárni na vodných tokoch na území Slovenska a prehodnotenie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011

Petícia Chráňme vodné toky

Vážení občania Slovenskej republiky,

Slovenský rybársky zväz sa na Vás obracia so žiadosťou o podporu petície adresovanej ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je kompetentný vykonať opatrenia smerujúce k okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých vodných elektrární a prehodnotiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011. Tento dokument je v rozpore s Rámcovou smernicou o vode a Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Smernice vstupom do Európskej únie prijala aj Slovenská republika a zaviazala sa ich dodržiavaním. Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 nerešpektuje stanoviská odborných organizácii Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Slovenského rybárskeho zväzu, pričom obidve organizácie sa aktívne s plnou vážnosťou a zodpovednosťou podieľali na príprave tohto dokumentu.

Prosíme Vás preto o podporu tejto petície uvedením osobných údajov a podpisom. Žiadame Vás, aby ste nemenili text petície a formu podpisových hárkov.

V prípade nejakého problému sa treba telefonicky obrátiť na kontaktnú osobu: Ing. Peter Beleš tel. č.: 0908/933931 alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Petíciu môžu podporiť všetci občania SR. Podpísané petičné hárky budú po skončení petície doručené ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Petičné hárky prosíme nečíslovať, budú číslované centrálne.

 

Podrobnosti v prílohe:

peticia Petícia Chráňme vodné toky