Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Stanoviská k MVE
Prečítané: 2085x

Stanovisko k územnému konaniu ,,MVE na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“

Obec Liptovský Ján
J. Kalinčiaka č. 39
032 03 Liptovský Ján

            Na základe oznámenia č. SOcU/LJ-2014/0013/003-3 zo dňa 26.03.2014 uverejneného na webovej stránke Obce Liptovský Ján o pokračovaní územného konania, nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vám OZ Rieka dáva toto stanovisko.

 

S povolením umiestnenia vodnej stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň, Liptovský Ján“, nesúhlasíme z nasledovných dôvodov.

 

Podľa Vodného plánu Slovenskej republiky, ktorý predstavuje podľa vodného zákona strategický dokument je rieka Váh v úseku od Rkm 367,20 po Rkm 344,60 v celkovej dĺžke 22,60 km kandidátom na HMWB/AWB. Ekologický stav vody (potenciál) tohto úseku vykazuje 2 triedu, dobrý chemický stav. Opatrenia pre laterálnu a pozdĺžnu spojitosť zatiaľ nie sú určené a rovnako aj pre hydrológiu. Máme za to, že zabezpečenie dobrého stavu do roku 2015 a následne do roku 2027 je možné zabezpečiť len tak, že sa nebude narúšať pozdĺžna spojitosť vodného toku.  

Skutočnosť, že dotknutý úsek toku nie je osobitne chránený nemožno považovať za rozhodujúce, pretože rieka Váh je významný biokoridor vzájomne spájajúci významné biocentrá (územia začlenené v sústave NATURA 2000 CHVÚ, UEV). Za zavádzajúce a ničím nepodložené treba považovať tvrdenia, že sa nepredpokladá vplyv na ich predmet ochrany. Priamo ohrozená bude populácia mihule, ktorá je druhom európskeho významu ako i ďalšie druhy rýb hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, lipeň tymiánový, ale aj vydra riečna a niektoré druhy vtákov troficky viazaných na prúdive prostredie a ryby.

Váh predstavuje dôležitý biokoridor za predpokladu zachovania dostatočne dlhých kontinuálnych úsekov umožňujúcich migrácie živočíchov a výmenu genetických informácii

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda