Dôležitá správa o sťažnosti

Podľa dôkazov a doterajšieho šetrenia začne konanie voči Slovenskej republike....

Zástupcovia Európskej komisie z Bruselu sa na neformálnom stretnutí so zástupcami  mimovládnych organizácií vyjadrili, že

sťažnosť, ktorú podali občianske združenia Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Hron pre slobodné rieky, KST Tempo Hliník nad Hronom a Združenie Slatinka na postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za presadzovanie programu výstavby malých vodných elektrárni, pri ktorom dochádza k porušovaniu práva Európskeho spoločenstva v oblasti vodnej politiky a ochrany prírody je vypracovaná na vysokej odbornej a technickej úrovni.

Podľa dôkazov a doterajšieho šetrenia začne konanie voči Slovenskej republike.