Na návrh osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov bolo rozhodnutím č. 9005/2018-9.2 (27/2018-rozkl.) zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 912/2018-2.3 zo dňa 29.03.2018, ktorým na základe žiadosti spoločnosti HYDROSIGN, s.r.o.nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) a písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o ochrane prírody a krajiny") a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou MVE Dolná Lehota v k. ú. Dolná Lehota na Vajskovskom potoku. Dôvodom bolo nezastavenie konania podľa § 82 ods. 9 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na základe späťvzatia návrhu zo strany žiadateľa, čím došlo k zjavnému pochybeniu ministerstva.

Peter Beleš

 


Ministerstvo životného prostredia SR

odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Nám. Ľ. Štúra č. 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k listu č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018

 

Na základe oznámenia č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Vodaspol, s.r.o. o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasov na výstavbu MVE Kamenín, Vám zasielame toto vyjadrenie.

Povolenie výstavby MVE v dolnom úseku rieky Hron (cca 10 km od ústia do Dunaja) by výrazne negatívne ovplyvnilo vodné ekosystémy rieku Hron a Dunaj ako aj integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany. Vo vyhlásenom SKUEV0820 Dolný tok Hrona, kde sú predmetom ochrany ohrozené druhy rýb európskeho významu by poškodenie biotopu a rušenie druhov spôsobilo zánik ich populácii. Reálne ohrozenie populácii väčšiny pôvodných reofilných druhov rýb dokazujú početné prieskumy ichtyocenóz vykonávané vo vodných tokoch po celom území Slovenska. So stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP SR/1328-003/2018 zo dňa 26.09.2018 sa stotožňujeme a žiadame, aby orgán ochrany prírody a krajiny neudelil výnimku z druhovej ochrany a tiež nevydal súhlasy na zásah do biotopu európskeho významu a na zásah do mokrade.

 

            S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Minister rozhodnutím č. 5804/2018-9.2 (11/2018-rozkl.) zo dňa 17. augusta 2018 na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zamietol rozklad spoločnosti MVE Šášovské Podhradie, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 860 981 podaný proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktoré nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade  v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron.

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov prispelo svojou účasťou v tomto správnom konaní k zastaveniu tohto neekologického zámeru.

Peter Beleš     


Rieka - združenie na ochranu vodných tokov rozhodlo, že sa pripája k žalobe v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2018/006718-3, TS zo dňa 08. februára 2018, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom č. 1933/2017, O:20156/2017 zo dňa 23. augusta 2018, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom r. km 130,113" podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj na preskúmanie zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Peter Beleš   


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k podanému rozkladu  

 

Na základe listu č. 1079/2018-2.3 zo dňa 26.03.2018, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade zo strany spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o. proti rozhodnutiu MŽP SR č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktorým nepovoľuje žiadateľovi výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona“) a nevydáva žiadateľovi súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

 

            V rozklade žiadateľ a súčasne účastník konania MVE Šášovské Podhradie s.r.o. napáda ministerstvo, že len všeobecne a bez relevantných dôkazov odôvodňuje negatívny vplyv plánovanej MVE na prúdovú migráciu rýb. K tomuto konštatovaniu uvádzame, že z hľadiska dopadov na prírodu pri haťovej, resp. príhaťovej MVE dochádza vždy k úplnému prehradeniu toku a súčasne aj k prerušeniu migrácie vodných živočíchov. Výstavbou MVE Šášovské Podhradie by sa rieka Hron v strednom úseku ďalej fragmentovala na kratšie úseky, medzi ktorými by sa sťažila až znemožnila obojstranná migrácia vodných organizmov predovšetkým rýb pri hľadaní potravy a nových neresísk. V súčasnosti existuje značné množstvo domácej i zahraničnej literatúry, ale aj výskumných prác, ktoré dokazujú, že výstavba MVE má výrazne negatívny vplyv na vodný ekosystém a ichtyofaunu. Výstavbu rybovodu možno považovať len za čiastočnú kompenzáciu. Za nesprávnu treba považovať interpretáciu pochádzajúcu údajne z ichtyologickej štúdie v tom, že navrhovaný ,,nadštandardný biokoridor“ dostatočne zabezpečí kontinuitu koryta a umožní celoročnú migráciu všetkým druhom rýb. Z hľadiska ochrany prírody je absolútne neprijateľná predstava žiadateľa o tom, že spomalením prúdu sa vytvoria nové možnosti a podmienky pre existenciu odlišnej vodnej fauny a vodnej flóry, čo je dokonca vnímané ako pozitívny jav. Účelom v tomto konaní je zabezpečenie ochrany chránených živočíchov, miesta ich rozmnožovania alebo miesta ich odpočinku a zachovať hodnotnú mokraď.  

Žiadateľom navrhované opatrenia v žiadnom prípade nie je možné považovať za kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zachovaniu populácie chránených druhov živočíchov. Kompenzačné opatrenia uvádzané žiadateľom v liste zo dňa 29.01.2016 (vytvorenie nových mokraďných biotopov, terénnymi úpravami na obidvoch stranách toku rieky Hron v oblasti vzdutia hladiny plánovanej MVE, minimalizácia výrubov brehových porastov, bioekologický dozor výstavby a prevádzky rybovodu, monitoring priechodnosti rybovodu pre ichtyofaunu) nie sú podľa nášho názoru kompenzačné opatrenia, ale skôr podmienky.

Keďže posudzovaná lokalita sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou ako biotop obojživelníkov, rýb, cicavcov, plazov a spoločenstiev rastlín národného a európskeho významu viazaných na mokrade a tiež je spojnicou viacerých UEV v povodí rieky Hron, ktorých predmetom ochrany sú ryby, povolením MVE by došlo k nezvratným zmenám v morfológii, prietoku, k nežiaducej fragmentácii, erózii brehov s negatívnym vplyvom na populácie chránených druhov živočíchov a rastlín. Vážnym nedostatkom v povoľovacom konaní tohto zámeru je absencia posúdenia navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Územné rozhodnutie, na ktoré sa odvoláva žiadateľ stratilo platnosť. Konanie o povolení výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu sú samostatným správnym konaním podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré malo predchádzať konaniu o umiestnení stavby.

Podľa § 103 ods. 6) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:
"Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Ak orgán ochrany prírody nevydá vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m) v lehote podľa osobitného predpisu, predpokladá sa, že súhlasí."

            Na základe uvedeného žiadame, aby minister potvrdil rozhodnutie MŽP SR č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018 a rozklad podaný spoločnosťou MVE Šášovské Podhradie s.r.o. zamietol.

 

             S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda