Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k rozkladu

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 16.06.2016, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade proti rozhodnutiu MŽP SR č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

             Odvolanie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava zo dňa 13.06.2016 považujeme za účelové a nepravdivé!

 V našom vyjadrení č. 08/2016 zo dňa 04.03.2016 sme uviedli, že hlavným dôvodom zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014 rozsudkom 23S/132/2014 – 81 Krajského súdu v Banskej Bystrici bola skutočnosť, že zámer vodnej stavby nebol posudzovaný v zmysle EIA zákona. ,,Absencia EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., za čo možno považovať aj negatívne rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, znamená ukrátenie žalobcov na ich práve na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. Medzi účastníkmi konania nebolo spornou skutočnosťou, že v bezprostrednej blízkosti umiestňovanej stavby sa nachádza chránené územie Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000, pričom v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územia NATURA 2000. Súd má za to, že za daných okolností sa správny orgán nemohol uspokojiť s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici v zisťovacom konaní o to, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rovnako podľa názoru súdu, nie je možné akceptovať ani stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 5397/2014-3,4 mv zo dňa 28.04.2014, v ktorom ministerstvo objasnilo svoj právny názor na posúdenie predmetnej veci. Súd poznamenáva, že takéto stanovisko nemôže byť záväzným podkladom rozhodnutia, či už správneho orgánu alebo súdu. Vykladať zákony a posudzovať správnosť aplikácie zákonov prislúcha v predmetnej veci len súdu v rámci súdnej kontroly v zmysle druhej hlavy piatej časti O.s.p“.

Z uvedeného vyplýva, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici pri vydaní rozhodnutia v rámci zisťovacieho konania pod č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.9.2008 a následne pri vyjadrení k územnému konaniu pod č. 2011/00038/ZC, 2011/00050/ZH z 2.3.2011 postupoval nezákonne.

             Tvrdenie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava o tom, že územné rozhodnutie č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2014 treba považovať za zavádzajúce! Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky od rozhodnutia jeho právoplatnosti. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. táto lehota môže byť už pri vydávaní územného rozhodnutia určená na dlhšiu dobu ako dva roky. Prihliada sa pritom na osobitosti veci, pričom navrhovateľ územného rozhodnutia môže o to požiadať a správny orgán jeho žiadosti môže vyhovieť v odôvodnených prípadoch. Ak by stavebný úrad neurčil lehotu, platí zákonná lehota , t.j. dva roky. V predmetnej veci stavebný úrad v prvostupňovom rozhodnutí uviedol informáciu o platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dva roky. Nejedná sa o umiestnenie líniovej stavby, kedy by platila trojročná lehota. Z vyjadrení účastníkov konania a administratívneho spisu, ktorý bol predložený súdu je zrejmé, že spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava listom zo dňa 08.01.2014 podala návrh na predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Bzenica č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorú odôvodňoval žiadateľ neukončením majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a spoločnosťou Lʹ Energie verte, a.s.. V administratívnom spise sa nachádza fotokópia tohto podania, z ktorej vyplýva že Obecný úrad v Bzenici vec zaevidoval dňa 14.01.2014. Súčasťou administratívneho spisu nie sú žiadne listiny, ktoré by ozrejmovali ďalší postup správneho orgánu po obdŕžaní návrhu na predĺženie platnosti rozhodnutia. Z administratívneho spisu, ktorý má súd k dispozícií, nie je súdu zrejmé, ako postupoval správny orgán po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak stavebný úrad nevydal rozhodnutie, ktorým by vyhovel žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia, potom po vrátení veci správnemu orgánu na ďalšie konanie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23/S/84/2012-118 zo dňa 19.03.2014 (právoplatný dňa 08.05.2014), ktorým došlo len k zrušeniu odvolacieho konania, odpadol predmet odvolacieho konania, ak prvostupňové rozhodnutie stratilo svoju platnosť, na čo mal odvolací orgán reagovať a zohľadniť túto skutočnosť pri rozhodovaní. Ak by však stavebný úrad vyhovel žiadosti a predĺžil by platnosť územného rozhodnutia, bolo by povinnosťou žalovaného v odvolacom konaní vydať rozhodnutie, rešpektujúc vyslovený správny názor v predchádzajúcom rozsudku krajského súdu. Podľa vyjadrenia zástupcu žalovaného na pojednávaní, vzhľadom na to, že administratívny spis sa nachádzal v čase po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na súde, nebolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.  

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že územné rozhodnutie stratilo platnosť!!!

Podklad, na ktorý sa odvoláva spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava, zrealizovaný ichtyologický prieskum v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v roku 2012 je nedôveryhodný. Podľa interného usmernenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina sa k vodným stavbám vyjadruje ústredie prostredníctvom odborného pracovníka a nie organizačná zložka v tomto prípade - MO SRZ Žarnovica. Ichtyologický prieskum sa vykonáva za účelom kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia ichtyofauny. Z tohto dôvodu môže ichtyologický prieskum vykonávať iba odborne spôsobilá osoba (ichtyológ s primeraným vysokoškolským vzdelaním a praxou alebo znalec v príslušnom odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie: Rybárstvo a rybnikárstvo). Funkcionári MO SRZ Žarnovica neboli v žiadnom prípade kompetentní hodnotiť stav  hronskej ichtyocenózy. Toto je hlavným dôvodom, prečo investor disponuje neúplnými a chybnými informáciami o ichtyofaune v záujmovej lokalite.

Opakovane podotýkame, že Metodická príručka ŠOP SR pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov ,,Spriechodňovanie bariér na tokoch“ (V. Druga, 2014) je iba akousi syntézou prevzatých údajov zo zahraničia podľa ktorých by mali projektanti postupovať pri návrhoch rybovodov. Zároveň upozorňujeme na to, v že len štyri rybovody boli doposiaľ monitorované, pričom ich funkčnosť bola preukázaná ako nulová alebo veľmi nízka. Zo strany investorov a projektantov dochádza často k preceňovaniu funkčnosti rybovodov. Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto prípade je, koľko MVE sa plánuje vybudovať na vodnom toku, v ktorom sú zastúpené migrujúce druhy rýb a aká vzdialenosť bude medzi nimi, pretože pri početnej fragmentácii vodného toku je ich fiunkčnosť nulová.

Žiadame ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že potvrdí svoje rozhodnutie vydané pod č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 o nepovolení výnimky z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 4785/2016-2.3 zo dňa 31.05.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu na zmenu mokrade.

K žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a k podkladom, ktoré tvoria jednotlivé vyjadrenia účastníkov konania, stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy a stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica pod číslom ŠOPSR/1537/2015 zo dňa 25.05.2016, Vám dávame toto vyjadrenie.

Vzhľadom na veľkú prírodnú hodnotu rieky Hron, ktorý je podľa ÚSES nadregionálnym hydrickým biokoridorom – Alúvium rieky Hron, žiadame orgán ochrany prírody, aby nepovolil súhlas podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona“) na zmenu stavu mokrade. Rovnako nesúhlasíme s povolením výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona.

Dôvody a argumenty sme uviedli vo vyjadrení č. 09/2016 zo dňa 15.03.2016 adresovanom Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici, ktoré je súčasťou spisu. Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vychádza z relevantných údajov o výskyte živočíchov a rastlín a hodnotí vplyv vodnej stavby na ochranu prírody a krajiny. S odborným stanoviskom sa stotožňujeme v celom jeho rozsahu.

Novou skutočnosťou v konaní o presadenie povolenia o umiestnení MVE Jalná na rieke Hron je rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozsudkom 24S/35/2015-90 zo dňa 24. marca 2016 zrušil rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín a kríkov z dôvodu výstavby MVE Jalná.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že lokalita plánovanej výstavby je spojnicou viacerých území európskeho významu SKUEV0393 Dunaj, SKUEV 0272 Vozokánsky luh, SKUEV 0263 Hodrušská hornatina, SKUEV 0265 Suť, SKUEV 0266 Skalka, SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0310 Kráľovohoľské Tatry, ktorých predmetom ochrany sú aj druhy rýb európskeho významu v povodí rieky Hron. S prihliadnutím najmä na článok 10 Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je z hľadiska ochrany prírody dôležité zachovanie ekologickej spojitosti sústavy NATURA 2000 a migračnej priechodnosti s minimalizovaním bariérového efektu priečnych stavieb v korytách vodných tokov.

 

Dotknutý úsek stredného Hrona od obce Lovča po Tekovskú Breznicu bol zaradený medzi územia navrhované na zaradenie do zoznamu území európskeho významu v rámci tzv. C etapy a preto by bolo vydanie súhlasu a výnimky veľkým precedensom a ignorovaním legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny.

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda


Ďalší významný úspech pri záchrane rieky Hron pred devastáciou. OZ Rieka svojou aktívnou účasťou v správnom konaní prispelo k výsledku rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody rozhodnutím č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovoľuje žiadateľovi L ´ Energie verte, a.s. úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v r.km 113,650 na rieke Hron.

 

Peter Beleš   


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6Sžo/84/2014 uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalobcovia:

1) Občianske združenie Rieka - združenie na ochranu vodných tokov so sídlom Čadca Rieka č. 2307, Čadca IČO: 42 225 671

2) Občianske združenie Slatinka so sídlom A. Sládkoviča č. 2, Zvolen IČO: 31 936 105

3) Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň so sídlom Kalinčiakova č. 13, Banská Bystrica,

všetci právne zastúpení Mgr. Evou Kováčechovou, advokátkou so sídlom Komenského 21, Banská Bystrica  

proti žalovanému:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. OU-BB-OSZP-3/2013/03580 z 25. februára 2014, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 docielili zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu. 

O čo tu vlastne ide.

Investor Rutland, a.s. vypracoval podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA zákona) zámer k výstavbe Malej vodnej elektrárne Iliaš na rieke Hron. Navrhovaná činnosť podlieha podľa prílohy č. 8 EIA zákona zisťovaciemu konaniu, ktoré bolo vykonané podľa § 29 tohto zákona, ale zároveň aj ukončené v tom zmysle, že zámer nie je potrebné ďalej posudzovať. Proti tomuto rozhodnutiu zo zisťovacieho konania bola podaná vyššie uvedenými žalobcami žaloba.

Sme radi, že úspešná a veríme že pomôže v boji proti nezmyselnému a zištnému ničeniu prírodných hodnôt a poškodzovaniu životného prostredia na úkor verejnosti.

 

Peter Beleš   

 

 


Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. OU-BB-OSZP1-2016/009391-Ku zo dňa 15.03.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany.

 Po preštudovaní predložených podkladov žiadosti spoločnosti Hydro Company, s.r.o., Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska a stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Vám dávame toto vyjadrenie.

V žiadosti spoločnosti Hydro Company, s.r.o., Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska je uvedené, že v rámci stavby ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom“ v katastrálnom území Ladomerská Vieska dôjde podľa projektovej dokumentácie k týmto zmenám mokradí:

- vodný tok Hrona a Lutily následkom bagrovania dna a dočasného zasypania časti koryta počas výstavby hate, trvalé zvýšenie – vzdutie hladiny Hrona nad haťou v dĺžke 2,8 km a hladiny potoka Lutila v dĺžke 150 m, zníženie hladiny Hrona v prehĺbení v dĺžke 0,5 km,

- Br2_3220 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov (v zdrži trvalé zatopenie prerušovaných aj súvislých lemov vysokobylinného spoločenstva chrastnice trsteníkovitej, ale s vysadením náhradných lemov na úrovni zdvihnutej hladiny, pod zdržou v prehĺbení Hrona odvodnenie vysokobylinného spoločenstva chrastnice trsteníkovitej, ale s vysadením náhradných lemov na úrovni trvalo poklesnutej hladiny,

- v ľavobrežných terénnych prehĺbeninách, zvyškoch bývalých riečnych ramien, porastených drevinami (trvalé zlepšenie vlahového režimu – podmočenia vysychajúcich mokradí).

V súvislosti s navrhovaným zámerom uvádzame pre rozhodovaciu činnosť orgánu ochrany prírody a krajiny tieto podstatné skutočností.

- Rozhodnutím č.s. OU-ZH-OSZP-2015/000782-N zo dňa 18.02.2015 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Účastníci konania: Združenia Slatinka, Hereditas HH a Rieka – združenie na ochranu vodných tokov podali žalobu na preskúmanie zákonnosti predmetného rozhodnutia. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. 23S/77/2015-124 zo dňa 30.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2015 napadnuté rozhodnutie zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d) a e) O.s.p. a vec vrátil príslušnému orgánu na ďalšie konanie. Súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov, a tiež, že v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Zjednodušene povedané vadou v tomto konaní bolo, že zámer nebol posúdený podľa EIA zákona, čo spôsobilo, že rozhodnutie je nepreskúmateľné a nezrozumiteľné!

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č.s.: OU-ZH-OSZP-2016/002265 zo dňa 03.02.2016 opäť rozhodnutie, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie považujeme za ignoráciu zákona o EIA Smernice EIA a napokon aj súdneho rozhodnutia, čo budeme riešiť prostredníctvom Komisie Európskeho spoločenstvá a príslušného ministerstva.         

            V stanovisku ŠOP SR, S-CHKO Štiavnické vrchy č. 172/PM/2016 zo 04.03.2016 sa   správne uvádza, že predmetný profil sa nachádza v Koncepcii využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ale tento dokument nezohľadňuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie tzv. ,,smernica SEA“, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v znení zmien tzv. ,,rámcová smernica o vode“, smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v znení zmien tzv. ,,smernica o biotopoch“ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie tzv. ,,smernica o EIA“.     

Samotná skutočnosť, že stredný úsek rieky Hron medzi Lovčicou a Hronským Beňadikom na základe záverov z Biogeografického seminára s Európskou komisiou požadujúcou doplnenie území Európskeho významu pre niektoré typy biotopov a druhov európskeho významu, ŠOP SR navrhla práve tento úsek, ktorý svojou biologickou rozmanitosťou spĺňa požadované kritéria je v tomto správnom konaní rozhodujúca.

Napriek tomu, že územie sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody a zámer MVE Žiar nad Hronom nezasahuje do CHKO Štiavnické vrchy a ani do sústavy chránených území európskeho významu – NATURA 2000 ide o situáciu, keď navrhovaná činnosť podľa nášho názoru bude mať rozhodujúci vplyv na územia európskeho významu, pretože rieka Hron ako nadregionálny biokoridor spája tieto hodnotné biocentrá. Okrem toho navrhovaná činnosť priamo negatívne ovplyvní deväť typov chránených prírodných biotopov: biotopy európskeho významu Br2 Horské vody a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a biotop národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc. Z ďalších biotopov vyskytujúcich sa v dotknutom území sú to Kr7 Trnkové a lieskové kroviny, Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek (6430), biotop európskeho významu. V danej oblasti sa vyskytujú aj ruderálne biotopy, ktoré sú charakterizované aj antropogénnou činnosťou: X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel, X7 Intenzívne obhospodarované polia, X8 Porasty inváznych neofytov, X10 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov.

Za najvýznamnejší aspekt ochrany prírody v tomto území považujeme zachovanie podmienok a súčasne priaznivého stavu druhov európskeho významu.

Beleš a Mužik (2008) zaznamenali na lokalite Žiar nad Hronom 13 druhov rýb, patriacich do 2 čeľadí. Zaznamenaný bol jeden druh európskeho významu mrena škvrnitá (Barbus petenyi). V správe z ichtyologického prieskumu sa uvádza, že zhoršujúci sa stav ichtyocenózy danej časti toku z hľadiska početnosti a ichtyomasy pôvodných druhov rýb zhodne dokumentujú aj štatistiky úlovkov rekreačných rybárov. Na príslušnom rybárskom revíri Hron č. 6 možno v poslednom období pozorovať výrazný pokles úlovkov predovšetkým jalca hlavatého a nosáľa sťahovavého (viac než trojnásobný oproti roku 2003). Mierny pokles už aj tak nízkych úlovkov je zaznamenaný u mreny severnej a podustvy severnej. Z uvedených zistení možno vyvodiť záver, že v úseku Hrona nachádzajúcom sa v meste Žiar nad Hronom síce prebieha prirodzená reprodukcia u pôvodných reofilných druhov napriek skutočností, že ich hustota klesá. To môže byť spôsobené viacerými biotickými a abiotickými faktormi. Prirodzená reprodukcia je narušená najmä u populácie nosáľa sťahovavého, jalca hlavatého, podustvy severnej, mreny severnej, mreny škvrnitej a pstruha potočného, ako druhov s výraznou protiprúdovou migráciou v období neresu, čoho primárnou príčinou je práve synergický efekt ostatných antropogénnych vplyvov. Príčiny súčasného stavu ichtyocenózy na skúmanom úseku Hrona môžu byť viaceré, resp. sa jedná o ich kombináciu. Popri pravidelných antropogénnych zásahoch všeobecne menšieho a lokálneho charakteru, ako sú ťažba štrkov alebo vypúšťanie odpadových vôd, však možno kľúčovú úlohu pripísať predovšetkým izolácii sledovaného úseku Hrona od Dunaja prostredníctvom nepriechodných priečnych migračných bariér a v poslednom období tiež zvýšenému výskytu zimujúcich kŕdľov rybožravého kormorána veľkého.

Aktuálnejší ichtyologický prieskum Mužíka (2013) vykonaný vyššie od lokality monitorovanej v roku 2008 poukazuje na vysokú biodiverzitu ichtyofauny rieky Hron. V sledovanom úseku Hrona predpokladaného ovplyvnenia žije 25 druhov rýb, patriacich do 7 čeľadí. Rybie spoločenstvá v skúmanom úseku toku sú len čiastočne narušené najmä zásluhou nízkej segmentácie rieky.       

Na základe pravidelného skúmania a monitorovania ichtyocenóz slovenských riek, znaleckého skúmania vplyvov týchto stavieb na populácie rýb, vieme dostatočne odborne zhodnotiť ako sa vyvíja Slovenský ichtyologický index, ktorý sa používa na stanovenie ekologického stavu vôd a tiež mieru eliminácie navrhovaných kompenzačných opatrení vo vzťahu k potenciálnym škodám. Navrhovaný rybovod, ktorý je súčasťou MVE Žiar nad Hronom nielenže svojimi parametrami nespĺňa metodické usmernenie MŽP SR, ale nespĺňa predovšetkým ichtyologické požiadavky a technické parametre, ktoré by garantovali aspoň minimálnu funkcionalitu rybovodu pre početnejšie a zdatnejšie druhy rýb. Pritom netreba zabúdať na to, že s narastajúcou druhovou diverzitou a početnosťou populácii migrujúcich rýb sa výrazne znižuje funkčnosť rybovodov. Kumulatívny vplyv viacerých migračných bariér (plánované viaceré MVE ako napr. Jalná, Bzenica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a iné) dokonca spôsobí totálnu nefunkčnosť rybovodov.

V súčasnosti migrácia rýb končí pri hati MVE Hronská Dúbrava. Táto vodná stavba už spôsobila pokles úlovkov pôvodných reofilných druhov rýb a každá ďalšia fragmentácia toku bude mať katastrofálny dopad na spoločenstvá pôvodných druhov rýb. To zároveň dokazuje, že početnosť rýb sa znižuje a tento vývoj nepriaznivo ovplyvni stabilitu ich populácií. Povolenie výnimky z druhovej ochrany by tento stav výrazne zhoršil a spôsobí zánik populácii viacerých pôvodných a vzácnych druhov rýb bez možnosti regenerácie ich populácií. Povolením tejto stavby dôjde k likvidácii hodnotného biotopu s dôležitou funkciou biokoridora. Akvatické a amfibické druhy organizmov budú v prípade povolenia vodnej stavby poškodené v najväčšej miere, ale škodlivý vplyv tejto stavby sa prejaví aj na populáciách terestrických druhov viazaných topicky a troficky na vodný ekosystém. Zánik populácií druhov európskeho významu vyskytujúcich sa v strednom úseku Hrona boleňa dravého (Aspius aspius), mreny škvrnitej (Barbus petenyi), hlavátky podunajskej (Hucho hucho) a hrúza bieloplutvého (Gobio albipinatus) bude mať trvalý charakter. Pôvodné reofilné druhy budú postupne nahradené druhmi menej náročnými na životné podmienky, častokrát s inváznym správaním. Z dlhoročnej praxe ichtyológa a znalca v odbore Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo viem posúdiť negatívne vplyvy navrhovanej vodnej stavby na dotknutý vodný ekosystém v tomto prípade rieky Hron a v ňom žijúce vodné živočíchy.

Okrem stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody je potrebné pri rozhodovaní využiť aj ďalšie dostupné údaje o stave biotopov a stave populácii druhov európskeho a národného významu ako napr. aktuálny Slovenský ichtyologický index, ekologický stav vody, odborné posudky zamerané na kumulatívne vyhodnotenie vplyvu výstavby a prevádzky MVE zahrnutých v koncepcii HEP na územia NATURA 2000 v povodí rieky Hron. Úlohou odborného posudku zameraného na objektívne posúdenie ochrany prírody a krajiny by malo byť: kvantifikovanie biomasy 14 druhov rýb, ktoré sú predmetom ochrany dotknutých území európskeho významu v povodí rieky Hron, kvantifikácia straty biomasy týchto rýb v povodí rieky Hron vplyvom výstavby MVE, kvantifikácia vhodného biotopu pre tieto ryby, kvantifikácia straty vhodného biotopu pre tieto ryby v povodí Hrona a stanovenie rizika poklesu populácii 14 druhov rýb (hlaváč bieloplutvý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hlavátka podunajská, mihuľa ukrajinská, pĺž severný, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, lopatka dúhová, plotica lesklá pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký) vplyvom výstavby MVE v povodí rieky Hron a v slovenskom úseku rieky Dunaj.

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v tomto konaní hrozí precedens a vznik hospodárskych a ekologických škôd značného rozsahu a preto Vás žiadame nepovoliť výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.       

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda