Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91 

022 01 Čadca

                                                                   

Stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe listu č. OU-CA-OSZP-2016/000036.42 zo dňa 30.11.2016 dáva toto stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“.

Samotné hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a vypracovanie správy o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie v procese  posudzovania vplyvov na životné prostredie. Táto etapa procesu posudzovania nie je časovo obmedzená. Základný obsah a rozsah posudzovania je určený rozsahom hodnotenia a navrhovateľ je povinný vždy určený rozsah dodržať. Po preštudovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“ (ďalej len ,,SOH ÚPN – O Svrčinovec“) upozorňujeme na to, že navrhovateľ síce dodržal  štruktúru správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale nedodržal obsah.

V časti B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia

  1. Údaje o výstupoch

V SOH ÚPN - O Svrčinovec absentujú tieto údaje.

  1. Ovzdušie – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií
  2. Hluk a vibrácie – intenzita hluku a vibrácii
  3. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita)
  4. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny)

Vodné pomery – kvalita, chemické zloženie vody, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

 

Na strane 33 v tab. č. 14 sú uvedené emisie zo stacionárnych zdrojov pre okres Čadca za obdobie rokov 2011 – 2014, ale hodnoteným by malo byť katastrálne územie obce Svrčinovec. Tieto údaje preto považujeme za všeobecné a nepoužiteľné pre hodnotenie dotknutého územia obce Svrčinovec.  

 

S vyjadrením odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD uvedeným v Prílohe č. 2 Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“ sa nestotožňujeme, pretože stanovenie rozsahu hodnotenia je záväzné a úlohou spracovateľa SOH je vykonať posúdenie v zmysle požiadaviek určených podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,EIA zákona“) pre hodnotenie strategického dokumentu ÚPN – O Svrčinovec vyplývajúcich z listu OU-CA-OSZP-2016/000036.32 zo dňa 12.02.2016. 

 

Koncept ÚPN – O Svrčinovec je v niektorých oblastiach zmätočný, na čo sme orgán územného plánovania upozornili v stanovisku k návrhu ÚPN – O Svrčinovec. Orgán územného plánovania vôbec neposúdil únosnosť zaťaženia územia obce Svrčinovec. Napriek tomu obstarávateľ v zadaní ÚPN  uvádza: ,,Ďalším problémom v oblasti životného prostredia je výhľadový koridor 2x400 kV ZVN Varín – hranica SR/ČR – Nošovice. Z hľadiska doterajšieho počtu koridorov nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry na tak malom území akom je k.ú. Svrčinovec považujeme požiadavku na vytvorenie ďalšieho koridoru za neúnosnú a výhľadovú trasu prezentovanú v ÚPN VÚC Žilina za neopodstatnenú a neakceptovateľnú z hľadiska ochrany prírody, tvorby krajiny, záujmov ochrany životného prostredia, ochrany lesov a v neposlednom rade súkromného vlastníctva občanov“.

V časti B.10.4 Ochrana pred povodňami sa nachádza rozpor medzi vodohospodárskymi záujmami a záujmami ochrany prírody a rybárstva. Povinnosťou orgánu územného plánovania je vyhodnotiť protichodné stanoviská a požiadavky, zosúladiť ich a ak to nie je možné musí rozhodnúť o prioritách, ktoré bude uplatňovať. Požiadavkou ochrany prírody, rybárskej organizácie a OZ Rieka je zachovanie posledných fragmentov prirodzených meandrov vodných tokov a preto plánovanie úpravy brehov prostredníctvom nešpecifikovaných protipovodňových opatrení v inej časti ÚPN je neprípustné.

 

Predmetom strategického dokumentu ÚPN – O Svrčinovec je vytvorenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj obce Svrčinovec a funkčné využívanie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Po preštudovaní správy o hodnotení strategického dokumentu konštatujeme, že zámer stavby elektrovodu nie je možné z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov Svrčinovca umiestniť v navrhovanej trase cez katastrálne územie obce Svrčinovec. Elektrovod v prípade realizácie by nielenže poškodil pozemky navrhované na rekreačné využitie pri Svrčinovskom rybníku, ale znehodnotil by vodnú plochu rybníka a lesné pozemky v k.ú. Svrčinovec. Okrem toho by negatívne ovplyvňoval zdravie ľudí bývajúcich v blízkosti plánovanej trasy a ovplyvnil by populácie chránených druhov živočíchov (volavka popolavá, rybárik riečny, vydra riečna a chrapkač poľný) ako aj migráciu zveri cez nadregionálny terestrický biokoridor smerujúci do Českej republiky. Sme presvedčení, že kvalita životného prostredia ako aj podmienky na ďalší trvalo udržateľný rozvoj obce by sa výrazne zhoršili, čo vytvára rozpor s predmetom a cieľom tvorby nového ÚPN – O Svrčinovec.

 

SOH ÚPN – O Svrčinovec považujeme za zmätočnú z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je skutočnosť, že v SOH a tiež koncepte i návrhu ÚPN – O Svrčinovec je zámer elektrovodu rekonštrukcia medzištátneho vedenia ZVN 400 kV Varín – štátna hranica s ČR - Nošovice na 2x400 kV zaradený ako smerný, nezáväzný a nevykonateľný ,,výhľad“. Toto konštatovanie nemá oporu v stavebnom zákone. Navyše takéto zaradenie líniovej stavby v ÚPN-O Svrčinovec je podľa nášho názoru v rozpore so stavebným zákonom. Špecifické požiadavky 2.2.16, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30 a 2.2.37 vyplývajúce z rozsahu hodnotenia neboli vôbec posúdené. Odôvodnenie k uvedeným požiadavkám považujeme za účelové! V záväznej časti aktuálne platného ÚPN VÚC Žilinského kraja sa nachádza energetická stavba 2x400 kV a preto je nezmyselné tvrdiť, že táto stavba po zaradení do ÚPN – O Svrčinovec nemôže byť predmetom posudzovania. Zaradenie tejto stavby do ÚPN – O Svrčinovec chápeme ako jeho súčasť a preto tento zámer by mal byť posúdený v rámci komplexnej charakteristiky a hodnotenia vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia.  

V článku 5 smernice SEA sa v súvislosti s environmentálnou správou, ktorá sa ma pripraviť, stanovuje toto:

,,Tam, kde sa podľa článku 3 ods. 1 požaduje environmentálne posudzovanie, vypracuje sa environmentálna správa, v ktorej sa určia, popíšu a zhodnotia pravdepodobne významné účinky vykonávania plánu alebo programu na životné prostredie a primerané alternatívy, ktoré zohľadňujú ciele a geografický rozmer plánu alebo programu. Informácie, ktoré sa na tento účel poskytujú sú uvedené v prílohe I.

  1. Environmentálna správa vypracovaná podľa odseku 1 musí obsahovať informácie, ktoré možno odôvodnene požadovať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsah a úroveň podrobnosti plánu alebo programu, v akom štádiu rozhodovacieho procesu sa nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo zdvojovaniu posudzovania.
  2. Dostupné relevantné informácie o environmentálnych účinkoch plánov a programov získané na inej úrovni rozhodovania alebo prostredníctvom iných právnych predpisov Spoločenstva môžu byť použité na poskytovanie informácií uvedených v prílohe č. I.

V prílohe I k smernici SEA sa v písmenách e) a f) stanovuje toto:

Informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 5 ods. 1 a ktoré sú predmetom článku 5 ods. 2 a 3, sú nasledovné: e) ciele ochrany životného prostredia, stanovené na medzinárodnej úrovni alebo úrovni Spoločenstva alebo členského štátu, ktoré sú relevantné pre plán alebo program a spôsob, akým boli tieto ciele a ďalšie úvahy o environmentálnych aspektoch zohľadnené pri jeho príprave,

  1. f) pravdepodobne významné účinky na životné prostredie vrátane otázok, akými sú biodiverzita, populácia, zdravie ľudí, živočíchy, rastliny, pôda, voda, ovzdušie, klimatické faktory, hmotné fondy, kultúrne dedičstvo, vrátane architektonického a archeologického dedičstva, krajiny a vzájomných vzťahov horeuvedených faktorov,

Tieto účinky by mali zahŕňať sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne účinky.“

 

V kapitole IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie na strane 88 je navrhované toto odporúčanie:

- Upresniť výhľadovú trasu ZVN 2x400 kV Varín – štátna hranica s ČR – Nošovice podľa grafickej časti platného ÚPN VÚC Žilinského kraja, navrhnúť variant vedenia mimo územia obce Svrčinovec a na základe nového návrhu iniciovať zmenu a doplnenie ÚPN VÚC Žilinského kraja. Uvedené považujeme za potvrdenie neúnosnosti premietnutia tejto trasy elektrovodu cez k.ú. Svrčinovec.

 

Máme za to, že je potrebné doplniť chýbajúce údaje a vykonať riadne posúdenie pravdepodobne významných účinkov plánovaných stavieb na životné prostredie v zmysle  smernice SEA a EIA zákona.           

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2419/2016-2.3 zo dňa 16.12.2016 zastavilo konanie vo veci žiadosti spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o., Karadžičová 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36860981 o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade z dôvodu, že žiadateľ neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, napriek výzve.

 

Peter Beleš 


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k podkladom pre vydanie rozhodnutia

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 24.11.2016, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z podmienok ochrany chránených živočíchov v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica, Vám zasielame toto vyjadrenie.

            Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky vo svojom stanovisku č. ŠOP SR/4225/2016 zo dňa 09.11.2016 uvádza negatívne vplyvy a spôsob ovplyvnenia druhov povolením výstavby Vodného diela Bzenica. K tomu uvádzame, že ide o všeobecne formulované vplyvy, ktoré sú známe z literatúry a ktoré si možno overiť. V prílohe uvádzané ,,Predpokladané vplyvy VD Bzenica“ je potrebné nahradiť presnejším výrazom odrážajúcim skutočnosť ,,Negatívne vplyvy VD Bzenica“. Zo skúsenosti vieme, že nejde o predpoklad, ale o skutočné škodlivé vplyvy, ktoré nastanú vždy po realizácií vodnej stavby a preto nie je vhodné hovoriť o predpokladaných vplyvov.

Negatívne vplyvy na druhovú ochranu a biotop je potrebné doplniť aj o výrazne obmedzenie migrácie rýb a o zmenu podmienok vodného ekosystému. Následkom tohto nezvratného javu  sa výrazne zníži prirodzená reprodukcia rýb (populácie ohrozených druhov rýb zaniknú) niekoľkonásobne poklesne aj produkcia rýb. Oslabenie reprodukcie rýb a zníženie ich produkcie ovplyvňuje výskyt ďalších živočíchov troficky viazaných na vodné prostredie a zároveň i priaznivý stav populácií pôvodných druhov rýb. Opakovane upozorňujeme na investorom preceňovanú efektivitu funkčnosti rybovodov. Fragmentáciou vodného toku sa funkčnosť rybovodov znižuje a rovná sa nule. Na Slovensku neexistuje odborne zdokumentovaná funkčnosť rybovodu zahŕňajúca protiprúdové a poprúdové migrácie rýb, ktorá by preukázala, že rybovod na migračnej bariére účinné eliminuje negatívny vplyv fragmentácie toku.

Obsah listu Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava zo dňa 11.11.2016 je účelový. Navyše odvolávanie sa na odporúčania odborných štúdii od doc. Ing. Ivana Stráňaia, CSc., Mgr. Jána Kautmana a doc. Ing. Petra Urbana, PhD. považujeme v súvislosti s predmetom žiadosti za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. Uvedení odborníci nespochybňujú negatívny dopad vodnej stavby, ich úlohou bolo zdokumentovať živočíchy a navrhnúť opatrenia na eliminovanie škôd, ktoré sú vo všeobecnosti známe.

Na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti slúži proces EIA a práve stanovenie rozsahu hodnotenia je významná etapa, v ktorej sa určuje rozsah a špecifikácia rizík navrhovanej činnosti a miera ich vplyvov na životné prostredie. Objektívne možno zistiť mieru ovplyvnenia životného prostredia a druhov iba vykonaním kompletného posudzovania.    

Podľa výsledkov ichtyologických prieskumov a monitoringov vykonaných za posledné roky je zrejme, že početnosť a biomasa rýb klesá a zmenšuje sa aj druhová pestrosť ichtyofanuy. Pokiaľ sa nezastaví fragmentácia rieky Hron a neobmedzia sa negatívne vplyvy existujúcich MVE populácie viacerých pôvodných druhov rýb zaniknú ako napr. populácia kolka vretenovitého (Zingel streber) na rieke Váh v jeho hornom úseku SKUEV0253 Rieka Váh. V rieke Hron boli zaznamenané tieto druhy rýb európskeho významu, ktorých populácie sú v súčasnosti ohrozené: hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), mrena severná (Barbus barbus), mrena škvrnitá (Barbus petenyi). Podľa počtu zaznamenaných jedincov ohrozených druhov (údaje pochádzajúce z Komplexného informačného a monitorovacieho systému tzv. KIMS, ktorý prevádzkuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako aj údajov z ichtyologických prieskumov, ktoré vykonali Beleš, Mužík, Stráňai, Hajdu a Pekárik na rieke Hron v strednom úseku) sú ich populácie už teraz výrazne ohrozené. Povolenie vodnej stavby VD Bzenica ako aj ktorejkoľvek inej MVE preukázateľne poškodí nielen ich biotop, ale aj ich populácie. Podotýkame, že u hrúza Kesslerovho a hrúza bieloplutvého už nemožno hovoriť o priaznivom stave, pretože ich početnosť je veľmi nízka a populácie sú ostrovčekovito roztrúsené bez vzájomnej komunikácie. 

Doplnenie podania spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. zo dňa 11.11.2016 považujeme tak ako sme to uvádzali už v predchádzajúcej korešpondencii za účelové a nepravdivé!

Ako dôkaz nášho tvrdenia prikladáme v prílohe kópiu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky a Združenia Slatinka Zvolen (v procesnom postavení žalobcovia 1/ a 2/) zamietol a rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava povolila umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica“ potvrdil. Inými slovami rozhodnutie o umiestnení ,,Vodného diela Bzenica“ na rieke Hron bolo zrušené! Rozhodujúcim dôvodom zrušenia územného rozhodnutia na vodnú stavbu bola absencia posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle EIA zákona! Investor účelovo priložil k tomuto konaniu rozsudky k iným stavbám, hoci v tom čase už musel vedieť o rozsudku NS SR týkajúceho sa VD Bzenica. Podľa vyjadrení právnikov bude musieť Najvyšší súd SR vydať zlučujúci rozsudok, nakoľko v prípade MVE Vlkanová vydal odlišný rozsudok napriek identickej žalobe. Výhodou by malo byť, že rozsudok týkajúci sa VD Bzenica je novší a zohľadňuje smernice EÚ. 

Vyhrážky spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava o tom, že si budú prostredníctvom súdu uplatňovať náhradu všetkých vynaložených prostriedkov v celkovej výške 311 556 EUR považujeme za veľmi dobrý nápad, pretože je načase, aby už konečne v tomto štáte bola vyvodená zodpovednosť úradníkov za nesprávny úradný postup! Naše združenie bude zase uplatňovať v prípade povolenia výnimky z druhovej ochrany na základe znaleckého posudku škody na chránených živočíchoch v dôsledku poškodenia priaznivého stavu ich populácii.           

OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov žiada ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že nepovolí výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

Príloha: Rozsudok NS SR 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016 rozhodol tak, že potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 zo dňa 25. júna 2014 za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Žalobca v prvom rade Občianske združenie Hron pre slobodné rieky zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalobca v druhom rade Združenie Slatinka zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalovaný Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2014 zo dňa 25. júna 2014 boli odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky Zvolen a Združenia Slatinka Zvolen zamietnuté a zároveň bolo potvrdené rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava stavebný úrad povolil umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica".

Po piatich rokoch sa nám podarilo vďaka nezištnej právnej pomoci JUDr. Katky Belešovej zastaviť investora, ktorý plánuje vybudovať vodné dielo Bzenica s MVE na zachovalom prírodnom úseku rieky Hron.

Tento úsek rieky Hron plánuje štát vyhlásiť za Územie európskeho významu, kde predmetom ochrany budú ryby, ktoré patria medzi druhy európskeho významu.

Hanbou je, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vydal rozhodnutie č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.09.2008 v zisťovacom konaní, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť MVE Bzenica sa nebude posudzovať podľa EIA zákona. Okrem toho vydal aj súhlasné stanovisko v rámci územného konania na povolenie umiestnenia tejto vodnej stavby.

Trápne sa však zachoval aj Slovenský rybársky zväz, ktorý pre zmarenie MVE neurobil absolútne nič.

   

Peter Beleš   


Rozhodnutím č. 7136/2016-9.2 (22/2016-rozkl.) zo dňa 21. septembra 2016 minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2493/2016-2.3 z 26.05.2016, ktorým v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovolilo spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava (IČO: 35 802 707) úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron a vec vrátil MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bola najmä skutočnosť, že z výroku napadnutého rozhodnutia ministerstva nie je zrejmé, o ktorých chránených druhoch ministerstvo rozhodovalo a ktorých z nich sa predpokladané nepriaznivé zmeny, uvedené v odôvodnení týkajú.

 

Peter Beleš