Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                  

                                       

Stanovisko k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030“

 

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Vám predkladá toto stanovisko k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030“ (ďalej len ,,AKVHEP“).

 

K uverejnenému oznámeniu tohto strategického dokumentu uvádzame zásadnú pripomienku, ktorú považujte v procese EIA za námietku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len ,,MŽP SR“) doposiaľ neuverejnil na internetovej stránke www.enviroportal.sk obsah strategického dokumentu AKVHEP, čím bolo zainteresovanej verejnosti znemožnené právo na prístup k informáciám a možnosti vyjadriť sa ku konkrétnemu návrhu ako bol aktualizovaný a navrhnutý.

 

Opakovane namietame monovariantnosť strategického dokumentu, pretože rezortný orgán nepredložil iné variantné riešenie dokumentu, čím porušil smernicu o EIA.

Žiadame okrem nulového variantu predložiť minimálne jeden odlišný variant. Ako príklad navrhujeme  využitie hydropotenciálu prostredníctvom derivačných MVE, ktoré neprehradia koryto toku alebo len z časti. Ďalším environmentálne prijateľnejším riešením je vybudovanie derivačných MVE na lokalitách, kde existujú migračné bariéry, ktoré by sa spriechodnili prostredníctvom rybovodov.

  

Zásadnú pripomienku uplatňujeme aj proti účelovému zaradeniu vodných stavieb na využitie hydropotenciálu s výkonom do 10 MW medzi malé vodné elektrárne v podmienkach Slovenskej republiky. Podľa nás, ale aj poznatkov zo zahraničia tieto zdroje treba považovať za ,,stredne veľké“ elektrárne a preto navrhujeme vylúčiť toto nezmyselné diferencovanie podľa výkonu. Zastávame názor, že na lokalitách, kde sú vhodné podmienky na využitie hydropotenciálu bez rozlišovania výkonu a prínos vodných stavieb v širšom spektre pozitív pre spoločnosť prevyšuje nad ich negatívnymi vplyvmi, aby boli odporučené na realizáciu.

 

Podľa článku 6 ods. 3 smernice o EIA členské štáty zaistia, aby sa v primeranom časovom rámci sprístupnili dotknutej verejnosti:

a) všetky informácie zhromaždené podľa článku 5,

b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku.

V článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode sa stanovujú výnimky, ktoré možno uznať za určitých podmienok. Koncepcia musí tieto podmienky splniť, keďže sa v nej predpokladá fyzická úprava útvarov povrchovej vody, ktorá môže spôsobiť zhoršenie jej stavu alebo viesť k neúspechu pri dosahovaní environmentálnych cieľov stanovených v článku 4 ods. 1.

Napriek tomu, že v bode 2.2.8. je uvedená podmienka zhodnotenia súladu AKVHEP s nadradenými politikami a nástrojmi ochrany najmä Rámcovou smernicou o vode, žiadame tento bod z dôvodu jeho významnosti upraviť nasledovne:

,,Koncepciu posúdiť v zmysle článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode, kde sú stanovené tieto podmienky:

a) uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru,

b) dôvody úprav alebo zmien musia byť menovite uvedené a vysvetlené v pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia vyžadovaného článkom 13 a ciele sa vyhodnotia každých šesť rokov,

c) dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú dôvodmi nadradeného verejného záujmu alebo prínos z dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť prevažuje nad prínosom nových úprav alebo zmenami pre ľudské zdravie, udržaním ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľným rozvojom a

d) očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.

 

Bod 2.2.13. Žiadame upraviť nasledovne,,Posúdiť efektívnosť rybovodov ako opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov vo vzťahu k potrebe ochrany dobrého stavu vodných útvarov a priaznivého stavu biotopov a druhov“.

 

Doplniť bod ,,Posúdiť AKVHEP vo vzťahu k rybárskemu hospodáreniu na základe charakteru a účelu rybárskych revírov evidovaných v databáze rybárskych revírov SR na MŽP SR s dôrazom na zachovanie genofondu pôvodných druhov rýb a dosahovania primeranej produkcie“.

 

Doplniť bod ,,Posúdiť AKVHEP so strednodobým strategickým dokumentom ,,Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“ ako aj s územnoplánovacími dokumentáciami VÚC“.

 

Doplniť bod ,,Posúdiť AKVHEP na krajinný raz a scenériu území jednotlivých regiónov“.

 

Doplniť bod ,,Posúdiť AKVHEP na identifikované biotopy a druhy nachádzajúcich sa na slovenských riekach s vymedzením sladkovodných biotopov a druhov vodných živočíchov, ktoré musí Slovensko podľa článku 4 ods. 1 smernice o biotopoch doplniť. Ide o príkaz vypracovania zoznamu lokalít. Táto podmienka vyplýva zo záverov biogeografického seminára, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 2012 v Bratislave.“

 

Vypracovať metodiku posudzovania predpokladaných kumulatívnych a synergických vplyvov, vplyvov na biotopy a priaznivý stav druhov ako aj zisťovania efektívnosti rybovodov, ktoré sú považované za opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov.

 

Zároveň podávame zásadnú pripomienku k formulovaniu cieľa koncepcie, kde sa uvádza, že jej úlohou je zmapovať súčasný stav využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov a zistiť environmentálne prípustné možnosti jeho ďalšieho využitia a vytvoriť podkladový materiál pre jeho ďalší rozvoj. Sme presvedčení, že na tento účel slúžia iné odborné štúdie, odborné posudky a analýzy a nie proces EIA. Z uvedeného vyplýva, že prioritou posudzovania tohto strategického dokumentu je rozvoj a podpora využívania hydropotenciálu prostredníctvom MVE bez možnosti inej alternatívy!

 

Upozorňujeme Vás, že ak sa rozsah hodnotenia neupraví v zmysle našich pripomienok ako aj článkom 4 ods. 1 a 7 rámcovej smernice o vode bude koncepcia schválená opäť v rozpore s environmentálnymi právnymi predpismi. Žiadame Vás, aby ste nás informovali ako boli vyhodnotené nami uplatnené námietky a pripomienky.

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda