Okresný úrad Čadca

odbor starostlivosti o ŽP

Horná 2483

022 01 Čadca 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca - pripomienky

 

Na základe oznámenia o ,,Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Čadca“ formou verejnej vyhlášky, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov zasiela tieto pripomienky.

V časti 6.2 Návrh manažmentových opatrení

U všetkých uvádzaných genofondových lokalít (vodné toky) žiadame zmeniť opatrenie uvádzané v návrhu manažmentových opatrení ,,zachovania vodného režimu“ na ,,zachovanie prírodného koryta vodného toku s prirodzeným vodným režimom“.

V časti C – Eliminácia stresových faktorov žiadame doplniť faktor, ktorý podľa nášho názoru výrazne stresuje vodné ekosystémy v posledných rokoch na celom území Kysúc.

C12 Obmedziť pôdnu eróziu pri lesníckych činnostiach (nešetrná ťažba dreva a jeho približovanie po korytách vodných tokov), ktorá spôsobuje zasedimentovanie vodných tokov a tým aj zmenu podmienok pre pôvodnú hydrofaunu.

V časti 6.3. Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny žiadame zmeniť tieto opatrenia.

B3 Vykonávať primerané opatrenia na zabránenie prirodzenej sukcesie vodných tokov.

B4 Vylúčiť súvislé výruby brehových porastov Kysuce, Bystrice a ich prítokov.

B5 Zakázať výstavbu v inundačnom území vodných tokov.    

 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda