Obec Trnavá Hora

Okružná cesta 229/21

966 11 Trnavá Hora 

 Vyjadrenie k odvolaniu podanému proti rozhodnutiu obce č. 462/2014

 

 Listom č. 462/2014-2 zo dňa 09.09.2014 ste nás upovedomili o tom, že proti rozhodnutiu č. 462/2014 zo dňa 18.8.2014 vydanému obcou Trnavá Hora bolo podané odvolanie spoločnosťou ZUS servis s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom. K podanému odvolaniu zasielame toto vyjadrenie.

OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov je v tomto konaní vedenom podľa zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov účastníkom konania a preto namietanú procesnú nesprávnosť obce zo strany odvolateľa týkajúcu sa akceptovania nášho stanoviska považujeme za výlučne účelovú s cieľom spochybniť nesúhlasné stanovisko podložené zákonnými argumentmi.

Dendrologický prieskum, ktorý je súčasťou EIA štúdie a bol vypracovaný v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je len jedným z odborných podkladov na základe ktorého mohol správny orgán rozhodovať. Tvrdenia odvolateľa o nadmernej byrokracií a neodôvodnenej antipatii proti výstavbe MVE zo strany obce a ostatných účastníkov konania sú jeho subjektívnym názorom. To, že väčšina účastníkov konania nesúhlasí s výrubom drevín, neoprávňuje odvolateľa znevažovať ich stanoviská tvrdením, že ide o zaujaté laické názory jednotlivcov.

Správny orgán má právo počas konania meniť svoje stanovisko. Je na jeho úvahe  uvádzať odôvodnenie a jeho rozsah. Iná situácia vzniká pri vydávaní rozhodnutia, kde správny orgán má povinnosť riadne odôvodniť svoje rozhodnutie. Rozhodnutie č. 462/2014 zo dňa 18.8.2014 je podľa nášho názoru riadne odôvodnené.

Podľa hmotnoprávneho predpisu zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ,,súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu“. V tejto súvislosti uvádzame, že dendrologický prieskum nie je možné považovať za štúdiu zameranú na posúdenie ekologických a estetických funkcii dreviny.

Spochybňovaný postup obce zo strany odvolateľa je názorom odvolateľa a výklad ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku je účelovou interpretáciou pre jeho neúplnosť.

 

Na základe uvedeného žiadame druhostupňový správny orgán, aby odvolanie zamietol a rozhodnutie v plnom rozsahu potvrdil.   

 

   

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda