na spoluprácu v oblasti ekologických aktivít a propagácie racionálneho využívania vôd

 

Adresát:


Slovenské elektrárne, a.s.
závod Vodné elektrárne
ng. Vlastimil Majerčák - riaditeľ
Soblahovská 2
911 69 Trenčín

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od minulého roka pôsobí na území Slovenska nové občianske združenie zamerané na ochranu vodných tokov pod názvom Rieka. Voda ako jedna zo základných zložiek životného prostredia, nenahraditeľná surovina pre všetky živé organizmy a zároveň limitujúca rozvoj spoločnosti bude mať aj vďaka našej snahe zvýšenú ochranu pred jej poškodzovaním a znečisťovaním. 

Cieľom združenia je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Ďalšou dôležitou úlohou je obnova funkcií vodných tokov prostredníctvom revitalizačných projektov, na riešení ktorých by sme radi uvítali aj Vašu podporu a aktívnu spoluúčasť.

 V súčasnosti sa v rámci združenia formuje poradný výbor, v ktorom budú pôsobiť odborníci rôzneho profesijného zamerania ako sú biológovia, hydrobiológovia, ichtyológovia, hydrológovia, geológovia, ekológovia, právnici a pod., ktorí budú pomáhať odborne riešiť viaceré činnosti združenia. Združenie aktívne a úspešne pripomienkovalo viaceré   legislatívne predpisy ako napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, vodný zákon a tiež pripravované operačné programy ,,Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“,,Program rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2014 – 2020“. Združenie spolupracuje so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava na príprave projektov zo skupiny LIFE a tiež zo Sekciou vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti ochrany vôd a vodnej politiky Slovenska.  

Keďže Vaša spoločnosť využíva a zhodnocuje hydroenergetický potenciál vodných tokov na území Slovenska prostredníctvom vodných elektrárni, čím na jednej strane je chránené ovzdušie ako dôležitá zložka životného prostredia, na strane druhej je poškodzovaná  biodiverzita vodných ekosystémov a dochádza k sústavnému znižovaniu produkcie rýb, sme presvedčení, že voda a vodná biota si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť v podobe aplikácie nových environmentálnych opatrení ako aj kompenzácii.

Novelizovaný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov kladie zvýšený dôraz na zabezpečenie ochrany priaznivého stavu populácii druhov živočíchov vyskytujúcich sa v ich prirodzenom areáli pri prevádzke vodných stavieb a narušení ich migračných tras. Prebiehajúci druhý cyklu aktualizácie Vodného plánu SR ako aj predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov, spracovaný v rámci implementácie Smernice 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, tzv. Rámcová smernica o vode (RSV) sú dostatočným dôvodom na začatie riešenia opatrení týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a zachovania biodiverzity. Dovoľujeme si Vám preto navrhnúť spoluprácu na projekte, ktorý by bol zameraný na komplexný monitoring funkčnosti rybovodov na sústave vodných diel, ktoré prevádzkuje Vaša spoločnosť, posúdenie prietokového režimu podriadeného hydroenergetickým záujmom na biotu vôd a aplikáciu opatrení na zlepšenie súčasného stavu, ktorými by sa postupne podarilo priblížiť k cieľom vyplývajúcim z Rámcovej smernice o vode. Pozitívnym prínosom pre Vašu spoločnosť by bolo preukázanie vzorového prístupu v uplatňovaní environmentálnych opatrení pri využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov a tým i racionálneho využívania vody.   

V prípade Vášho záujmu by sme uvítali osobné pracovné stretnutie, na ktorom by sme Vám podrobnejšie objasnili ekologické aktivity a súčasne dohodli vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany vodných ekosystémov ako aj úlohy a ciele spomínaného projektu vrátane možnosti jeho financovania.   

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda