Obecný úrad Svrčinovec

Ústredie 858

023 12 Svrčinovec 

Vec:  Odvolanie proti rozhodnutiu Obce Svrčinovec č. 276/2014 zo dňa 28.04.2014

 

Dňa 26.03.2014 sa písomne listom č. 14/2014 OZ Rieka prihlásilo do všetkých správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a biotopov.   

Dňa 28.04.2014 bolo uverejnené na webovej stránke Obce Svrčinovec – úradná tabuľa ROZHODNUTIE OBCE  SVRČINOVEC č. 276/2014 zo dňa 28.04.2014, ktorým bol vydaný súhlas na výrub drevín žiadateľovi „Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava“.

Na základe šetrenia Vám  OZ RIEKA podáva nasledovné odvolanie:

Rozhodnutie Obce Svrčinovec  č. 276/2014 zo dňa 28.04.2014 je nezákonné.

OZ RIEKA vidí nezákonnosť postupu správneho orgánu a následne aj nezákonnosť vydaného rozhodnutia v tom, že boli porušené procesné pravidlá upravujúce postup správneho orgánu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súvislosti s hmotnoprávnym ustanovení § 46 a nasl. zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov.

Správny orgán porušil celý proces správneho konania začínajúc § 18 Správneho poriadku.

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.

Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

Žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava zo dňa 20.02.2014 mal byť na základe Oznámenia o začatí konania podľa §69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zverejnená na úradnej tabuli obce a na mieste obvyklom, t.j. na úradnej tabuli vedenej na webovej stránke obce. Takéto oznámenie, ktoré mohlo byť spojené so zisťovacím konaním a ústnym pojednávaním nebolo nikdy zverejnené na webovej stránke obce, nakoľko som ju od začiatku roku 2014 v tejto súvislosti sledoval. V archíve úradnej tabule sa nachádzajú záznamy ešte za rok 2013, ale žiadne oznámenie o začatí konania o výrube drevín nebolo zverejnené na webovej úradnej tabuli. Nepostačuje toto zverejniť len fyzicky na úradnej tabuli pred obecným úradom, nakoľko týmto spôsobom sa celé konanie stáva nezákonné, pretože § 26 Správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou  použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

To znamená, že pokiaľ má obec web so záložkou ÚRADNÁ TABUĽA musí tieto oznámenia zverejniť tam.

OZ RIEKA upozorňuje, že porušenie procesných pravidiel ma za následok nezákonnosť rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť žalobou.

OZ RIEKA bolo na základe listu zo dňa 26.03.2014 známym účastníkom všetkých takýchto konaní,  ale správny orgán na jeho podnet nereagoval, toto konanie vedome zatajil a tým porušil jeho procesné práva ako účastníka konania. Vzhľadom na vyššie uvedené odvolateľ vidí nezákonnosť v procesnom postupe správneho orgánu, najmä v porušení základných zásad správneho konania a to, v zásade zákonnosti uvedenej v § 3 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá predpokladá konanie správneho orgánu v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predpokladá dodržiavanie tak procesných ako aj hmotnoprávnych noriem, a ktorá sa vzťahuje na celý priebeh konania a samotné rozhodnutie. Postup správneho orgánu voči osobám, nielen teda účastníkom konania, musí byť taký, aby si mohli účinne brániť  práva a právom chránené záujmy a  túto možnosť je povinný správny orgán dať.

Za nedanie tejto možnosti sa považuje aj pasívne správanie sa správneho orgánu k odvolateľovi.

Vzhľadom na to, že neboli prerokované všetky možnosti podľa § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa písm. f) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods.1.

Obec Svrčinovec je povinná obstarávať a schvaľovať dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny, preto nie je zrejmé na základe čoho sa obec rozhodla na zaplatenie finančnej náhrady, namiesto náhradnej výsadby.

Na základe § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Správny orgán vedel teda o známom účastníkovi tohto konania, a to o LESNOM POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE SVRČINOVEC, ale na základe zisťovania ho neakceptoval.

Na základe kompenzácie v roku 2010 NDS, a.s. uhradila obci Svrčinovec sumu 288 575,97 Eur a v súlade s § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov by malo byť v obci Svrčinovec v tejto sume vysadených cca 1 442 880 ks stromov a krovín ak počítame, že cena 1 ks výsadbovej dreviny sa pohybuje okolo 0,20 Eur. Podľa informácii sa finančné prostriedky údajne použili na výsadbu drevín na parcelách č. 1682,1503/1,1685,1686,1689 hoci na týchto parcelách sú taktiež evidované stavby ako KD AB 200, MŠ. ZŠ Svrčinovec a podobné stavby.

Na základe terénnej kontroly vykonanej OZ RIEKA nebolo zistené vysadenie stromov a drevín na týchto parcelách.

To zanemená, že okrem závažných procesných pochybení správneho orgánu za účelom utajenia tejto žiadosti, ignorácie známych účastníkov konania ako sú OZ RIEKA a LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO SVRČINOVEC, či PD Čierne, sú tu aj závažné pochybnosti o účte, ktorý je uvedený ako príjmový účet.

Tento účet by mal byť vytvorený osobitne na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva ako kontrolovateľný a depozitný účet.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné, aby správny orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a v rámci svojej právomoci odstránil nedostatky konania, zverejnil žiadosť a vykonal miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním a to aj za prítomnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia!

 

                         

 

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      Predseda