Na návrh osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov bolo rozhodnutím č. 9005/2018-9.2 (27/2018-rozkl.) zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 912/2018-2.3 zo dňa 29.03.2018, ktorým na základe žiadosti spoločnosti HYDROSIGN, s.r.o.nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) a písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o ochrane prírody a krajiny") a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou MVE Dolná Lehota v k. ú. Dolná Lehota na Vajskovskom potoku. Dôvodom bolo nezastavenie konania podľa § 82 ods. 9 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na základe späťvzatia návrhu zo strany žiadateľa, čím došlo k zjavnému pochybeniu ministerstva.

Peter Beleš