Minister rozhodnutím č. 5804/2018-9.2 (11/2018-rozkl.) zo dňa 17. augusta 2018 na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zamietol rozklad spoločnosti MVE Šášovské Podhradie, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 860 981 podaný proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktoré nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade  v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron.

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov prispelo svojou účasťou v tomto správnom konaní k zastaveniu tohto neekologického zámeru.

Peter Beleš