Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody rozhodnutím č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018 takmer po troch rokoch

A. nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovoľuje žiadateľovi - spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o., Karadžičová 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36860981 úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať a rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov a poškodzovať alebo ničiť miesta ich rozmnožovania alebo miesta ich odpočinku v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v r.km 134,62 na rieke Hron a

B. nevydáva súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v r.km 134,62 na rieke Hron.

 

Peter Beleš