K § 1 ods. 3 písm. a)

Navrhované znenie

a) ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 50 m2.

Zdôvodnenie

V súčasnosti sa nachádza na území Slovenska veľké množstvo záhradných jazierok s rozlohou do 50 m2. Ide o malé vodné plochy, ktoré nie sú vhodné na chov a lov rýb.  Záhradné jazierka tzv. ,,rybníčky“ vo väčšine prípadov slúžia na chov okrasných rýb a chov pstruha dúhového pre vlastnú potrebu. Z tohto hľadiska je neopodstatnená evidencia vodných plôch do 50 m2 podľa zákona o rybárstve.

 

K § 2 ods. 2 písm. a)

Navrhované znenie

a) ryby sú všetky studenokrvné čeľustnaté stavovce, ktoré majú plutvovité párové končatiny a dýchajú aj v dospelosti žiabrami pripojenými k žiabrovým oblúkom.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Kruhoústnice sú podtriedou bezčeľustnatých stavovcov, planktonické a bentické bezstavovce žijúce vo vodách nemožno považovať za ryby a to ani na účel tohto zákona, pretože z hľadiska zoologického je to nesprávna definícia. Okrem toho kruhoústnice sú chránené živočíchy, na ktoré sa nevzťahuje výkon rybárskeho práva. Rovnako je to aj v prípade ostatných vodných organizmov. Ochranu vodných organizmov všeobecne zastrešuje zákon o ochrane prírody a krajiny.   

 

K § 4 ods. 3

Navrhované znenie

Ministerstvo pridelí rybárskym organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré sú právnickými osobami výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch podľa sídla organizácie. Pri prideľovaní rybárskeho revíru prihliada na jeho rozlohu a na prostriedky a schopnosť organizácie zabezpečiť v ňom hospodárenie. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Pridelením rybárskeho práva v rybárskych revíroch priamo rybárskej organizácií, ktorá je právnickou osobou dôjde k odstráneniu chaotického užívateľského vzťahu pri uplatňovaní  výkonu rybárskeho práva. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vystupuje na jednej strane ako užívateľ, ale v rybárskych revíroch poväčšine hospodária na základe prideľovacieho dekrétu rybárske organizácie (mestské a miestne organizácie), z ktorých mnohé vystupujú ako samostatné právnické osoby. Ide o skrytú duplicitu pridelenia výkonu rybárskeho práva. Súčasný systém zhoršuje úroveň rybárskeho hospodárenia v rybárskych revíroch, pretože nie je schopný pružne reagovať na meniace sa podmienky v rybárskych revíroch. Rybárske organizácie Slovenského rybárskeho zväzu nemôžu účinne chrániť záujmy rybárstva v správnych a vodoprávnych konaniach, pretože pri uplatňovaní rybárskeho práva nie sú právnickými osobami. Pri posudzovaní výkonu rybárskeho práva vystupujú ako organizačné zložky bez právnej subjektivity. Tento systém fungovania výkonu rybárskeho práva treba považovať za prežitý, neefektívny a v mnohých oblastiach škodiaci rybárstvu.

 

K § 4 ods. 4

Navrhujem zrušiť

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Možnosťou pridelenia výkonu rybárskeho práva správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov by sa aplikoval neprehľadný systém prideľovania výkonu rybárskeho práva s možným dopadom na kvalitu rybárstva. 

 

K § 6 ods. 6

Navrhované znenie

Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody iba v územiach vyhlásených za Národné parky a v maloplošných územiach s piatym stupňom ochrany.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie 

Je absolútne prirodzené a legitímne, aby organizácia ochrany prírody spravujúca územie vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu alebo Prírodnú rezerváciu alebo Národný park mala možnosť účinne ovplyvniť ochranu vodných ekosystémov a v nich žijúce vodné organizmy vrátane rýb.

 

K § 6 ods. 1

Navrhované znenie

Hospodárenie v rybárskych revíroch je cieľavedomá odborná činnosť užívateľa smerujúca k optimálnemu využívaniu produkcie rýb za predpokladu ochrany ichtyofauny.

Zdôvodnenie:

Rybárske hospodárenie zahŕňa činnosti, pomocou ktorých užívateľ môže ovplyvňovať produkciu rýb a následne ju zúžitkovať pri vykonávaní rybárskeho práva, ale iba do takej miery, aby neboli ohrozené populácie pôvodných druhov rýb.

 

K § 6 ods. 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Navrhované znenie

5) Užívateľ je pre potreby hospodárenia v rybárskych revíroch povinný navrhnúť okresnému úradu odborného rybárskeho hospodára. Odborného rybárskeho hospodára ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode má užívateľ sídlo.

6) Odborný rybársky hospodár zabezpečuje vo vymedzenom rozsahu systematickú starostlivosť o rybárske revíry, pre ktoré bol užívateľom ustanovený. 

7) Za odborného rybárskeho hospodára môže byť ustanovená fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname, ktorý vedie ministerstvo a je:

  1. a) občanom Slovenskej republiky
  2. b) plne spôsobilá na právne úkony
  3. c) bezúhonná
  4. d) odborne spôsobilá

Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa písm. d) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa s absolvovaným predmetom chov rýb alebo rybárstvo alebo choroby rýb a najmenej päťročná prax v rybárstve alebo získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa s absolvovaným predmetom chov rýb alebo rybárstvo alebo choroby rýb a najmenej desaťročná prax v rybárstve alebo dokladom o získaní stredoškolského vzdelania na strednej odbornej škole s maturitou, odbor rybárstvo a najmenej desaťročná prax v rybárstve.

8) Odborný rybársky hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom a po splnení predpokladov podľa odseku 7 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.

(9) V prípade, že užívateľ nenavrhne odborného rybárskeho hospodára, okresný úrad pridelí odborného rybárskeho hospodára zo zoznamu, ktorý vedie ministerstvo. Odbornému rybárskemu hospodárovi prináleží odmena za vykonávanie činnosti odborného rybárskeho hospodára.

(10) Za bezúhonnú osobu podľa odseku 7 písm. c) sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo postihnutá za priestupok na úseku rybárstva.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Cieľom je zvýšenie odbornosti rybárskych hospodárov, prostredníctvom ktorých užívatelia zabezpečujú hospodárenie v rybárskych revíroch. Doposiaľ praktizovaný systém vzdelávania rybárskych hospodárov sa javí ako nedostatočný, pretože úroveň hospodárenia v rybárskych revíroch sa zhoršuje. Potvrdzujú to úlovky na mnohých rybárskych revíroch a pokles početnosti pôvodných druhov rýb. Dôkaz o znižovaní druhovej diverzity, nerovnováhe v populáciách rýb v rybárskych revíroch poskytujú aj početne ichtyologické prieskumy. Neustále zvyšovanie náročnosti na administratívu hospodárenia, ale aj povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov vytvára potrebu obsadenia funkcie odborného rybárskeho hospodára kvalifikovanou osobou.

 

K § 7 ods. 5

Navrhované znenie

Ministerstvo môže na základe žiadosti užívateľovi alebo držiteľovi osobitného povolenia povoliť na posúdenie stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti, prípadne na sledovanie výskytu rýb vykonanie ichtyologického prieskumu. Ichtyologický prieskum v osobitnej chránenej časti prírody a krajiny možno vykonávať až po splnení podmienok podľa osobitného predpisu.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

V praxi sa stalo, že držiteľovi osobitného povolenia za účelom plnenia vedeckovýskumnej úlohy nebolo umožnené vykonanie ichtyologického prieskumu zo strany užívateľa rybárskeho revíru. Držitelia osobitného povolenia na rybolov vykonávajú aj vedecké a odborné úlohy pre štát a preto je potrebné, aby mohli vykonávať ichtyologický prieskum v chránenej rybej oblasti bez obmedzenia zo strany užívateľa.

 

K § 11 ods. 6

Navrhované znenie

Lov rýb tvoriacich účelovú rybiu obsádku v účelových rybárskych revíroch je zakázaný okrem nežiaducich rýb, nepôvodných a inváznych druhov, ktoré je povinný užívateľ odstraňovať.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Keďže vo vodárenských nádržiach sa ovplyvňuje a vylepšuje kvalita vody účelovým rybárskym hospodárením je potrebné podporovať udržanie a rozvoj vodárensky žiaducich druhov rýb tzv. účelovej obsádky rýb a obmedzovať výskyt nežiaducich predovšetkým zooplanktonofágnych druhov rýb s vysokou početnosťou obsádky. Z tohto dôvodu je potrebné dať kompetencie užívateľovi účelového rybárskeho revíru na realizáciu opatrení a nezaťažovať ho ďalšími administratívnymi úkonmi smerom k ministerstvu.

 

K § 12 ods. 10

Navrhované znenie

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ s prihliadnutím na výmeru rybárskeho revíru, zarybňovací plán, analýzu úlovkov, návštevnosť, výskyt chránených a ohrozených druhov rýb, antropogénne vplyvy a výsledky ichtyologického prieskumu.

Zdôvodnenie

Všetky vymenované aspekty je potrebne posúdiť a stanoviť optimálny počet povolení na rybársku sezónu, aby nedochádzalo k nadmernému výlovu rýb.

 

K§ 15 ods. 2

Navrhované znenie

Zákazy podľa § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až f) sa nevzťahujú na osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné a prieskumné úlohy, a na užívateľa, ktorý vykonáva

  1. a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,
  2. b) hospodársky odlov rýb a zber ikier,
  3. c) lov inváznych druhov rýb.

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Na vykonanie ichtyologického prieskumu je potrebná odborná kvalifikácia z oblasti ichtyológie alebo rybárstva a na terénny prieskum zase osobitné povolenie na rybolov. Výstupom terénneho prieskumu je spravidla ichtyologická štúdia alebo správa z ichtyologického prieskumu, v ktorej sú vyhodnotené zaznamenané údaje o ichtyofaune. Z dôvodu zabránenia degradácie tejto vyslovene odbornej činnosti je žiaduce, aby ichtyologický prieskum vykonávali iba kvalifikované fyzické osoby a právnické osoby zriadené na tento účel, ktoré disponujú osobitným povolením na rybolov na vedeckovýskumné účely a nie užívatelia rybárskych revírov.    

 

K § 16 navrhujeme vypustiť písm. e) a j)

Zdôvodnenie

V pstruhových vodách sa vyskytujú aj iné druhy rýb, ktoré sú z hľadiska formovania salmonidnej obsádky nežiaduce a preto treba regulovať ich početnosť legálnymi spôsobmi lovu. Stanovením troch dni v týždni na lov rýb v pstruhových vodách dochádza k obmedzovaniu držiteľov povolenia na rybolov. Na atraktívnych pstruhových vodách by mal užívateľ využívať iný a účinnejší spôsob regulácie rybárskeho tlaku a to prostredníctvom počtu vydaných povolení na rybolov. Naopak na menej navštevovaných pstruhových vodách užívateľ prichádza o finančné prostriedky z predaja povolení z dôvodu obmedzenia návštev v týždni.

 

K § 17 navrhujeme vypustiť písm. c) a i)

V lipňových vodách sa vyskytujú aj iné druhy rýb, ktoré sú z hľadiska udržiavania dominantného zastúpenia lipňa nežiaduce a preto treba regulovať ich početnosť legálnymi spôsobmi lovu. Stanovením piatich dni v týždni na lov rýb v lipňových vodách dochádza k obmedzovaniu držiteľov povolenia na rybolov. Na atraktívnych lipňových vodách by mal užívateľ využívať iný a účinnejší spôsob regulácie rybárskeho tlaku a to prostredníctvom počtu vydaných povolení na rybolov. Naopak na menej navštevovaných lipňových vodách užívateľ prichádza o finančné prostriedky z predaja povolení z dôvodu obmedzenia návštev v týždni.

 

K § 20 ods. 2

Navrhované znenie

Na podmienky lovu počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, s výnimkou ustanovení § 12 a § 14 písm. b) až d). Podmienky pretekov určuje užívateľ. Povolenie na rybolov a rybársky lístok v tomto prípade nahrádza hromadné povolenie vydané užívateľom.

Zdôvodnenie

Ak sa uvádza v § 12 za akých podmienok možno loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch, je nezákonne, aby pri rybárskych pretekoch nahradila rybársky lístok a povolenie na rybolov štartovná listina s menným zoznamom pretekárov.

 

K § 21 ods. 3

Navrhované znenie

Vlastníci vodných stavieb a prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní zabezpečiť pravidelný monitoring migračnej priepustnosti rybovodu alebo iného technického zariadenia slúžiaceho na umožnenie migrácie rýb prostredníctvom znalca v oblasti vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo alebo kvalifikovanej osoby v oblasti rybárstva.

Zdôvodnenie

Biokoridor je v podstate typ rybovodu a ryby nechodia, ale plávajú, resp. migrujú. Monitoring funkčnosti rybovodu si vyžaduje vysokú odbornosť a technické vybavenie a preto by zákon mal definovať okruh odborne spôsobilých osôb, ktoré sú schopné zabezpečiť technicky náročný monitoring a odborne vyhodnotiť zaznamenané údaje.

 

K § 21 ods. 5 písm. c

Navrhujeme vypustiť písm. c

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie

Táto formulácia je nezmyselná, pretože ukladá v rozpore s úvodnými ustanoveniami zákona o rybárstve strpieť činnosti vykonávané správcom vodného toku, ktoré sú častokrát v rozpore so zákonom, pretože škodia rybárstvu. Správcovi vodného toku ukladá práva a povinnosti  zákon o vodách.

 

K § 40 doplniť ods. 1 a ods. 2

Navrhované znenie

Ods. 1) Okresný úrad v sídle kraja vydáva záväzné stanoviská, ktorými zabezpečuje ochranu rybárstva a rybárskych revírov.

Ods. 2) Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhodoval okresný úrad.

Zdôvodnenie

Posilnením kompetencii v štátnej správe na úseku rybárstva sa dosiahne účinnejšia ochrana rybárstva a rybárskych revírov pri povoľovaní vodných stavieb, pri posudzovaní rôznych zámerov ovplyvňujúcich rybárstvo a rybárske revíry. V súčasnosti žiadny štátny orgán neháji ochranu rybárstva.