Obec PODTUREŇ

Hlavná 164

033 01 Podtureň        

           

Odvolanie proti rozhodnutiu Č. j. 512/2017 zo dňa 27.03.2017

 

Dňa 03.04.2017 nám bolo doručené rozhodnutie obce Podtureň pod Č. j. 512/2017 zo dňa 27.03.2017, ktorým vydal príslušný orgán ochrany prírody súhlas na výrub jedného stromu – topoľa s obvodom kmeňa 360 cm žiadateľovi spoločnosti ENERGY s.r.o., Hrachová 18D, 821 05 Bratislava. Proti tomuto rozhodnutiu podávame v zákonnej lehote odvolanie.

 

Listom č. j. 485/2017 zo dňa 17.03.2017 nám Obec Podtureň oznámila začatie správneho konania a zároveň nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 27.03.2017. V rovnaký deň sme si na pošte vyzdvihli oznámenie, z obsahu ktorého sme sa dozvedeli o konaní ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním. Keďže sme sa už nemohli fyzicky zúčastniť tohto pojednávania ihneď sme e-mailom zaslali správnemu orgánu námietku k jeho postupu. Správny orgán bez toho, aby sa s námietkou vysporiadal, vydal vyššie uvádzané rozhodnutie, ktoré podľa nášho názoru obsahuje zákonne vady spôsobujúce jeho nezákonnosť.

 

  1. Nezákonnosť rozhodnutia

Podľa § 3 ods. 2 Správneho poriadku: ,,Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu“.

Podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku: ,,Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“

Postupom správneho orgánu bolo jednoznačne porušené právo účastníka konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia a navrhnúť ich doplnenie podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku, čo má za následok nezákonnosť rozhodnutia, a je teda dôvodom na jeho zrušenie.   

Vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie je oprávnením všetkých účastníkov, pričom sa môžu vyjadriť nielen k vykonaným dôkazom, ale aj k vyjadreniam iných účastníkov. Vyjadrenie účastníkov možno urobiť akýmkoľvek spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. Z už uvedených dôvodov vyjadrenia preto tiež patria k podkladom pre rozhodnutie.

Pre úplnosť dodávame, že vyššie uvedenú vadu konania nie je možno napraviť napr. nahliadnutím do spisu postupom podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku, prípadne iným mimoprocesným spôsobom, čo potvrdzuje aj konštantná rozhodovacia prax súdov (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. Zn. 4Sžp/5/2013 zo dňa 10.02.2015).         

 

  1. Porušenie ústavného práva

Podľa nášho názoru došlo postupom správneho orgánu k porušeniu ústavného článku 44 ods. 2: ,,Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo“. K napĺňaniu tejto povinnosti ako súčasti ústavného práva na priaznivé životné prostredie je potrebné, aby procesné práva účastníka konania, neboli v správnom konaní porušené. Je totiž zrejmé, že v prípade, keď sa rozhoduje o zásahu do prírody na základe správneho konania, môže byť ochrana prírody pred týmto zásahom adekvátne vykonávaná len z pozície účastníka tohto konania, pretože iba účastník konania má efektívne prostriedky, ako tento zásah ovplyvniť.

 

  • Porušenie hmotnoprávneho predpisu

Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ,,Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka...“

Podľa § 17 ods. 10 a 11 vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody č. 24/2003 Z. z.:

,,(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na:

  1. druh a zdravotný stav dreviny,
  2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
  3. to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
  4. podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

  1. a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
  2. b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
  3. c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny“.

Z uvedeného vyplýva, že ani jeden zákonný dôvod nebol splnený na to, aby mohol byť vydaný súhlas na výrub stromu. Skutočnosť, že strom rastie na území s prvým stupňom  ochrany neznamená, že nie je potrebné splniť zákonne podmienky. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že ochrana drevín sa uplatňuje rovnako v území s prvým stupňom ochrany ako aj v územiach s vyšším stupňom ochrany. Ďalšia zo skutočností, na ktorú sa odvoláva správny orgán je, že strom zasahuje do prenosového pásma rádiokomunikačného prenosového systému, ktorý je súčasťou malej vodnej elektrárne. Opäť musíme konštatovať, že to nie je oprávnený a zákonný dôvod. Máme za to, že orgán ochrany prírody sa riadil nesprávnou úvahou a nezákonnými skutočnosťami.  

 

Na základe vyššie uvedených vecných a právnych argumentov žiadame, aby druhostupňový správny orgán napadnuté rozhodnutie Č. j. 512/2017 zo dňa 27.03.2017 v celom rozsahu zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové rozhodnutie.

 

S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        Predseda

  

Príloha:

Námietka voči postupu v správnom konaní č. 485/2017 zo dňa 27.03.2017