Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k rozkladu

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 16.06.2016, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade proti rozhodnutiu MŽP SR č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

             Odvolanie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava zo dňa 13.06.2016 považujeme za účelové a nepravdivé!

 V našom vyjadrení č. 08/2016 zo dňa 04.03.2016 sme uviedli, že hlavným dôvodom zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014 rozsudkom 23S/132/2014 – 81 Krajského súdu v Banskej Bystrici bola skutočnosť, že zámer vodnej stavby nebol posudzovaný v zmysle EIA zákona. ,,Absencia EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., za čo možno považovať aj negatívne rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, znamená ukrátenie žalobcov na ich práve na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. Medzi účastníkmi konania nebolo spornou skutočnosťou, že v bezprostrednej blízkosti umiestňovanej stavby sa nachádza chránené územie Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000, pričom v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územia NATURA 2000. Súd má za to, že za daných okolností sa správny orgán nemohol uspokojiť s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici v zisťovacom konaní o to, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rovnako podľa názoru súdu, nie je možné akceptovať ani stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 5397/2014-3,4 mv zo dňa 28.04.2014, v ktorom ministerstvo objasnilo svoj právny názor na posúdenie predmetnej veci. Súd poznamenáva, že takéto stanovisko nemôže byť záväzným podkladom rozhodnutia, či už správneho orgánu alebo súdu. Vykladať zákony a posudzovať správnosť aplikácie zákonov prislúcha v predmetnej veci len súdu v rámci súdnej kontroly v zmysle druhej hlavy piatej časti O.s.p“.

Z uvedeného vyplýva, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici pri vydaní rozhodnutia v rámci zisťovacieho konania pod č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.9.2008 a následne pri vyjadrení k územnému konaniu pod č. 2011/00038/ZC, 2011/00050/ZH z 2.3.2011 postupoval nezákonne.

             Tvrdenie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava o tom, že územné rozhodnutie č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2014 treba považovať za zavádzajúce! Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky od rozhodnutia jeho právoplatnosti. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. táto lehota môže byť už pri vydávaní územného rozhodnutia určená na dlhšiu dobu ako dva roky. Prihliada sa pritom na osobitosti veci, pričom navrhovateľ územného rozhodnutia môže o to požiadať a správny orgán jeho žiadosti môže vyhovieť v odôvodnených prípadoch. Ak by stavebný úrad neurčil lehotu, platí zákonná lehota , t.j. dva roky. V predmetnej veci stavebný úrad v prvostupňovom rozhodnutí uviedol informáciu o platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dva roky. Nejedná sa o umiestnenie líniovej stavby, kedy by platila trojročná lehota. Z vyjadrení účastníkov konania a administratívneho spisu, ktorý bol predložený súdu je zrejmé, že spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava listom zo dňa 08.01.2014 podala návrh na predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Bzenica č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorú odôvodňoval žiadateľ neukončením majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a spoločnosťou Lʹ Energie verte, a.s.. V administratívnom spise sa nachádza fotokópia tohto podania, z ktorej vyplýva že Obecný úrad v Bzenici vec zaevidoval dňa 14.01.2014. Súčasťou administratívneho spisu nie sú žiadne listiny, ktoré by ozrejmovali ďalší postup správneho orgánu po obdŕžaní návrhu na predĺženie platnosti rozhodnutia. Z administratívneho spisu, ktorý má súd k dispozícií, nie je súdu zrejmé, ako postupoval správny orgán po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak stavebný úrad nevydal rozhodnutie, ktorým by vyhovel žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia, potom po vrátení veci správnemu orgánu na ďalšie konanie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23/S/84/2012-118 zo dňa 19.03.2014 (právoplatný dňa 08.05.2014), ktorým došlo len k zrušeniu odvolacieho konania, odpadol predmet odvolacieho konania, ak prvostupňové rozhodnutie stratilo svoju platnosť, na čo mal odvolací orgán reagovať a zohľadniť túto skutočnosť pri rozhodovaní. Ak by však stavebný úrad vyhovel žiadosti a predĺžil by platnosť územného rozhodnutia, bolo by povinnosťou žalovaného v odvolacom konaní vydať rozhodnutie, rešpektujúc vyslovený správny názor v predchádzajúcom rozsudku krajského súdu. Podľa vyjadrenia zástupcu žalovaného na pojednávaní, vzhľadom na to, že administratívny spis sa nachádzal v čase po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na súde, nebolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.  

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že územné rozhodnutie stratilo platnosť!!!

Podklad, na ktorý sa odvoláva spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava, zrealizovaný ichtyologický prieskum v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v roku 2012 je nedôveryhodný. Podľa interného usmernenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina sa k vodným stavbám vyjadruje ústredie prostredníctvom odborného pracovníka a nie organizačná zložka v tomto prípade - MO SRZ Žarnovica. Ichtyologický prieskum sa vykonáva za účelom kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia ichtyofauny. Z tohto dôvodu môže ichtyologický prieskum vykonávať iba odborne spôsobilá osoba (ichtyológ s primeraným vysokoškolským vzdelaním a praxou alebo znalec v príslušnom odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie: Rybárstvo a rybnikárstvo). Funkcionári MO SRZ Žarnovica neboli v žiadnom prípade kompetentní hodnotiť stav  hronskej ichtyocenózy. Toto je hlavným dôvodom, prečo investor disponuje neúplnými a chybnými informáciami o ichtyofaune v záujmovej lokalite.

Opakovane podotýkame, že Metodická príručka ŠOP SR pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov ,,Spriechodňovanie bariér na tokoch“ (V. Druga, 2014) je iba akousi syntézou prevzatých údajov zo zahraničia podľa ktorých by mali projektanti postupovať pri návrhoch rybovodov. Zároveň upozorňujeme na to, v že len štyri rybovody boli doposiaľ monitorované, pričom ich funkčnosť bola preukázaná ako nulová alebo veľmi nízka. Zo strany investorov a projektantov dochádza často k preceňovaniu funkčnosti rybovodov. Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto prípade je, koľko MVE sa plánuje vybudovať na vodnom toku, v ktorom sú zastúpené migrujúce druhy rýb a aká vzdialenosť bude medzi nimi, pretože pri početnej fragmentácii vodného toku je ich fiunkčnosť nulová.

Žiadame ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že potvrdí svoje rozhodnutie vydané pod č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 o nepovolení výnimky z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda