Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 4785/2016-2.3 zo dňa 31.05.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu na zmenu mokrade.

K žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a k podkladom, ktoré tvoria jednotlivé vyjadrenia účastníkov konania, stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy a stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica pod číslom ŠOPSR/1537/2015 zo dňa 25.05.2016, Vám dávame toto vyjadrenie.

Vzhľadom na veľkú prírodnú hodnotu rieky Hron, ktorý je podľa ÚSES nadregionálnym hydrickým biokoridorom – Alúvium rieky Hron, žiadame orgán ochrany prírody, aby nepovolil súhlas podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona“) na zmenu stavu mokrade. Rovnako nesúhlasíme s povolením výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona.

Dôvody a argumenty sme uviedli vo vyjadrení č. 09/2016 zo dňa 15.03.2016 adresovanom Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici, ktoré je súčasťou spisu. Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vychádza z relevantných údajov o výskyte živočíchov a rastlín a hodnotí vplyv vodnej stavby na ochranu prírody a krajiny. S odborným stanoviskom sa stotožňujeme v celom jeho rozsahu.

Novou skutočnosťou v konaní o presadenie povolenia o umiestnení MVE Jalná na rieke Hron je rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozsudkom 24S/35/2015-90 zo dňa 24. marca 2016 zrušil rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín a kríkov z dôvodu výstavby MVE Jalná.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že lokalita plánovanej výstavby je spojnicou viacerých území európskeho významu SKUEV0393 Dunaj, SKUEV 0272 Vozokánsky luh, SKUEV 0263 Hodrušská hornatina, SKUEV 0265 Suť, SKUEV 0266 Skalka, SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0310 Kráľovohoľské Tatry, ktorých predmetom ochrany sú aj druhy rýb európskeho významu v povodí rieky Hron. S prihliadnutím najmä na článok 10 Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je z hľadiska ochrany prírody dôležité zachovanie ekologickej spojitosti sústavy NATURA 2000 a migračnej priechodnosti s minimalizovaním bariérového efektu priečnych stavieb v korytách vodných tokov.

 

Dotknutý úsek stredného Hrona od obce Lovča po Tekovskú Breznicu bol zaradený medzi územia navrhované na zaradenie do zoznamu území európskeho významu v rámci tzv. C etapy a preto by bolo vydanie súhlasu a výnimky veľkým precedensom a ignorovaním legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny.

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda