Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6Sžo/84/2014 uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalobcovia:

1) Občianske združenie Rieka - združenie na ochranu vodných tokov so sídlom Čadca Rieka č. 2307, Čadca IČO: 42 225 671

2) Občianske združenie Slatinka so sídlom A. Sládkoviča č. 2, Zvolen IČO: 31 936 105

3) Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň so sídlom Kalinčiakova č. 13, Banská Bystrica,

všetci právne zastúpení Mgr. Evou Kováčechovou, advokátkou so sídlom Komenského 21, Banská Bystrica  

proti žalovanému:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. OU-BB-OSZP-3/2013/03580 z 25. februára 2014, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 docielili zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu. 

O čo tu vlastne ide.

Investor Rutland, a.s. vypracoval podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA zákona) zámer k výstavbe Malej vodnej elektrárne Iliaš na rieke Hron. Navrhovaná činnosť podlieha podľa prílohy č. 8 EIA zákona zisťovaciemu konaniu, ktoré bolo vykonané podľa § 29 tohto zákona, ale zároveň aj ukončené v tom zmysle, že zámer nie je potrebné ďalej posudzovať. Proti tomuto rozhodnutiu zo zisťovacieho konania bola podaná vyššie uvedenými žalobcami žaloba.

Sme radi, že úspešná a veríme že pomôže v boji proti nezmyselnému a zištnému ničeniu prírodných hodnôt a poškodzovaniu životného prostredia na úkor verejnosti.

 

Peter Beleš