Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ZÁVEREČNÉ STANOVISKO č. 859/2021-1.7/rc-R pre navrhovateľa Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s.

MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR"  podľa realizačného variantu 1, vrátane možných modifikácií trasy v lokalitách: Čadca - U Siheľníka, Kysucké Nové Mesto - Dúbie vrátane zmeny napojenia na pôvodnú trasu v k.ú Nesluša, Čadca lokalita Milošová - Polákovci, Snežnica. Zjednodušene povedané, elektrovod sa bude rekonštruovať v pôvodnej trase a nedôjde k odklonu jeho trasy cez východný okraj mesta Čadca a cez obec Svrčinovec ako si to mesto Čadca presadilo vo svojom Územnom plane a neskôr i Územnom pláne VÚC Žilina.  

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov od roku 2015 aktívne vo svojej korešpondencii poukazovalo na nezmyselnosť zmeny vedenia trasy a argumentami odôvodňovalo potrebu rekonštruovať elektrovod v pôvodnom koridore. Iniciovali sme petíciu, ktorú podpísalo cez 2000 ľudí a zúčastnili sme sa na viacerých rokovaniach na SEPS, a.s., na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Čadci, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Svrčinovec, ale aj na rokovaniach na VÚC Žilina a meste Čadca. Sme úprimne radi, že EIA proces potvrdil naše tvrdenia a odsúhlasením variantu 1 nedôjde k výraznému poškodeniu životného prostredia, znehodnoteniu nových pozemkov a zhoršeniu kvality bývania mnohým obyvateľom mesta Čadca a obce Svrčinovec. 

Peter Beleš

predseda OZ Rieka


Krajský súd v Bratislave vydal rozsudok v mene Slovenskej republiky č. Sp. zn.: 6S/98/2017 - 167, ktorým zamietol žalobu, ktorú podal žalobca ZUS servis, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780 proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810 za účasti ďalších účastníkov konania, medzi ktorými je aj OZ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, so sídlom Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca vo veci vydania súhlasu na zmenu stavu mokrade a výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so zámerom výstavby MVE Žiar nad Hronom na rieke Hron.

Peter Beleš

predseda   


Krajský súd v Bratislave vydal rozsudok v mene Slovenskej republiky 2S/182/2018-101, ktorým zamietol žalobu, ktorú podal žalobca MVE Šášovské Podhradie s.r.o., IČO 36860981, so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10 proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Nám. Ľudovíta Štúra 1 za účasti ďalších účastníkov konania, medzi ktorými je aj OZ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, so sídlom v Čadci, Rieka 2307 vo veci vydania súhlasu na zmenu stavu mokrade a výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so zámerom výstavby MVE Šášovské Podhradie na rieke Hron.

Peter Beleš

predseda         


Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Stanovisko k Správe o hodnotení

 

K správe o hodnotení navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ Vám zasielame toto stanovisko.

Výsledok posudzovania jasne preukazuje nevýhodnosť nami spochybňovanej zmeny trasy elektrovodu, ktorú v minulosti vytvorilo mesto Čadca vo svojej Územnoplánovacej dokumentácií a ktorú aktívne presadzovalo.

Proces posudzovania bol napriek rozhodnutiu MŽP SR č. 10385/2018-1.7/zk 52790/2018 zo dňa 5.10.2018, ktorým ministerstvo upustilo od variantného riešenia pre navrhovateľa Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. dodatočne doplnený o dva varianty a to variant 1 s modifikáciou v lokalite Čadca – U Siheľníka a variant 2 (rezerva pre nové vedenie 2x400 kV východne od mesta Čadca prebratá z ÚPN Čadca).

S posúdením vplyvov na genofond a biodiverzitu pod označením 15. Ovplyvnenie významných migračných trás veľkých šeliem pri variante 2 – nevýznamný vplyv, dočasný nesúhlasíme, pretože výstavbou elektrovodu v novej trase by došlo k významnému ovplyvneniu migrácie veľkých šeliem a vôbec všetkých živočíchov (narušenie migrácie cez nadregionálny terestrický biokoridor a lokálne migračné trasy). Vo Svrčinovci sa už tretí rok realizuje monitoring veľkých šeliem a raticovej zveri kvôli plánovanej výstavbe ekoduktu cez cestu I/11 a železničnú trať, ktorý prináša nové zistenia o migrácii živočíchov. Naopak pôvodná trasa elektrovodu garantuje migračnú priechodnosť pre živočíchy v husto zastavanej Milošovskej doline.   

S posúdením vplyvov na urbánny komplex pod označením č. 26. Bariérový efekt vedenia pre rozvoj obcí pri variante 0 – významný vplyv, trvalý nesúhlasíme, pretože súčasná trasa elektrovodu je dlhodobo ustálená a jej inováciou dôjde k zúženiu existujúceho koridoru. Toto posúdenie nie je podložené žiadnym argumentom a dôkazom. Ide o účelové tvrdenie mesta Čadca. Na verejnom prerokovaní SOH dňa 14.08.2020 v kultúrnom dome Čadca to potvrdil aj spracovateľ SOH. Povoľovaním výstavby v blízkosti ochranného pásma elektrovodu hrozí do budúcnosti trvalý vplyv aj pri posunutí trasy elektrovodu v lokalite Čadca - U Siheľníka.

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu pod označením č. 36. Zábery pôdy a obmedzenie poľnohospodárskej činnosti sú nesprávne posúdené pri variante 1 a variante 2 ako nevýznamný vplyv, pretože akýmkoľvek posunom trasy, či už v lokalite Čadca – U Siheľníka alebo východne od mesta Čadca dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na kultúrne, historické, archeologické, paleontologické pamiatky pod označením č. 37. Ovplyvnenie kultúrno-historických a archeologických lokalít sú nesprávne posúdené pri variante 2 – nie je vplyv, pretože elektrovod by križoval historickú pamiatku Šance – Valy vo Svrčinovci, čím by došlo k jej znehodnoteniu.    

S posúdením väčšiny vplyvov v SOH, okrem vyššie namietaných súhlasíme, nemôžeme sa však stotožniť s účelovo nastavenými variantami tohto posudzovania, ktoré môžu navrhovateľovi SEPS, a.s. v konečnom dôsledku spôsobiť problémy pri povoľovaní stavby. Ideálny variant je inovácia vedenia v pôvodnom existujúcom koridore, ktorý mal byť samostatne posudzovaným variantom! Variant 1 je síce prijateľný, ale zároveň aj problematický z dôvodu rozporu v územnoplánovacích dokumentoch a následne pri povoľovaní stavby. Vlastníci pozemkov pravdepodobne nevedia o návrhu zmeny trasy v lokalite Čadca - U Siheľníka a so znehodnotením svojich pozemkov nebudú súhlasiť, čo môže viesť až k súdnemu sporu.       

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda


VIA IURIS: Najvyšší súd definitívne zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom.

 

Banská Bystrica, 15.7.2020 - Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Najvyšší súdu totiž zamietol kasačné sťažnosti žalovaného úradu a investora voči prvostupňovému rozsudku a v plnej miere sa s rozsudkom stotožnil.

 

Išlo o ďalší zo série právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz napadli v roku 2018 na Krajskom súde v Banskej Bystrici územné rozhodnutie na umiestnenie malej vodnej elektrárne, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom. Krajský súd vo veci rozhodol na jeseň v roku 2018.

 

Ako k tomu uvádza Martina Paulíková zo Združenia Slatinka: „Ako environmentálne združenia dlhodobo podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Nemali by však spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární najmä znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach. MVE v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25 km úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen. Po tomto rozhodnutí tiež apelujeme na kompetentné štátne orgány, aby začali uvažovať aj o odstraňovaní existujúcich malých vodných elektrární, najmä ak ide o také, ktorých negatívne vplyvy výrazne prevyšujú tie pozitívne.

 

Odporcovia výstavby MVE Žiar nad Hronom podali žalobu v spolupráci so združením VIA IURIS. V žalobe sa okrem iného namietal najmä nedostatočne zhodnotený vplyv na životné prostredia, kedy by prehradením rieky došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru s dôsledkom zamedzenia migrácie vodných živočíchov, ako aj zničeniu neresiska chránených druhov rýb. V žalobe bol tiež namietaný rozpor s územným plánom VÚC Banskobystrického kraja, ktorý rieku Hron chráni v celom regióne z pohľadu jej významu z hľadiska vodnej turistiky. 

 

„Rozhodnutie Najvyššieho súdu je o to významnejšie, že má mimoriadnu kvalitu vo svojej precíznosti, rozsiahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa Najvyšší súd vysporiadal so všetkými namietanými dôvodmi a predstavuje tak jednoznačnú inštrukciu, nielen pre správne orgány konajúce v tejto veci, ale aj pre iné, svojou povahou obdobné kauzy. Zarezonovalo najmä vyjadrenie Najvyššieho súdu, v ktorom uviedol, že v tomto konkrétnom prípade má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom nad výrobou elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.