Okresný úrad Bratislava

odbor starostlivosti o životné prostredie    

oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek životného prostredia kraja

Odborárske námestie 3

P.O. BOX 19                                                       

810 05 Bratislava 15

                                

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. OU-BA-OSZP1-2016/17764/ROP

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom konaní vo veci žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výstavbou R7 Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec (číslo konania OU-BA-OSZP1-2016/17764/ROP).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.              

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

 

 

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka

IČO


Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

                                  

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. OU-BB-OSZP1-2016/006792 - Ku

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona výstavbou vodnej stavby Malá vodná elektráreň Jalná (číslo konania OU-BB-OSZP1-2016/006792-Ku).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.                 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka + IČO


Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

                                  

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. OU-BB-OUZP1-2016/004669 - Ku

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona výstavbou vodnej stavby Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom v katastrálnom území Ladomerská Vieska (číslo konania OU-BB-OUZP1-2016/004669-Ku).


Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91

022 01 Čadca

 

 Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Svrčinovec“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Svrčinovec“ uverejnenom na www.enviroportal.sk poskytuje toto stanovisko.


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Ing. Vladimír Novák - vymenovaný na

zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Žiadosť o zaradenie zástupcu OZ Rieka do pracovnej skupiny

 

Vážený pán generálny riaditeľ, na základe informácie z prerokovania dokumentu ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2015 na MŽP SR sme sa dozvedeli, že ministerstvo pripravuje zriadenie pracovnej skupiny zameranej na prehodnotenie tohto dokumentu.

 

Keďže v pracovnej skupine by mali pôsobiť aj zástupcovia občianskych združení, ktoré pripomienkovali tento dokument, v tejto súvislosti Vás žiadame o zaradenie nášho zástupcu do tejto skupiny.

Hlavným cieľom OZ Rieka v súlade s jeho stanovami je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.

 

OZ Rieka svojim aktívnym prístupom k danej problematike a poznatkami z praxe prispeje k činnosti tejto pracovnej skupiny. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás informovali o ďalšom postupe v rámci prehodnotenia dokumentu a zriadenia pracovnej skupiny a jej obsadením.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE