Krátky oznam

Oznamujeme Vám, že na www.enviroportal.sk je uverejnený zámer MVE Iliaš na rieke Hron. Vyzývame verejnosť a občianske združenia, aby sa zapojili do tohto konania a pomohli tak zastaviť tento nezmyselný zámer.  


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa uskutoční dňa 20. januára 2014 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava. Vyzývame preto verejnosť a občianske združenia, aby sa zúčastnili verejného prerokovania a uplatnili pripomienky a návrhy k tomuto dôležitému strategickému dokumentu.   


MVE na rieke Poprad Hniezdne

OBEC HNIEZDNE
065 01 Hniezdne

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na vodnom toku Poprad v katastrálnom území obce Hniezdne, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.


Obecný úrad Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39
032 03 Liptovský Ján

MVE na rieke Váh Liptovský Ján

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na rieke Váh Liptovský Ján v katastrálnom území obce Liptovský Ján a Podtureň, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.


MVE Iliaš na rieke Hron

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne Iliaš (ďalej len ,,MVE Iliaš“) na rieke Hron v katastrálnom území mesta Banská Bystrica miestna časť Iliaš, Vám oznamujeme,

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE