Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Mgr. Marian Kotleba - predseda
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Návrh na spoluprácu


Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Ing. Peter Žiga, PhD. - minister
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Návrh na spoluprácu


Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Pripomienky k návrhu strategického dokumentu

s celoštátnym dosahom ,,Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“


Obecný úrad, Ústredie 858, 023 12 Svrčinovec

Pripomienky k návrhu na zadanie doplnku Územného plánu obce Svrčinovec


Stanovisko k zámeru MVE Iliaš

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE