Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia programov

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                  

 

 Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu strategického dokumentu ,,Operačný program Kvalita životného prostredia“ – zásadné pripomienky

 Na základe doručeného listu číslo 15316/2014 a oznámenia o materiáli na pripomienkové konanie číslo 3824/2014-5.1 zo dňa 20.03.2014 pod názvom ,,Operačný program Kvalita životného prostredia“, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva tieto zásadné pripomienky.

Skutočnosť, že v návrhu Operačného programu (OP) chýbala zmienka o niektorých relevantných národných koncepčných materiáloch a informácie týkajúce sa súčasného stavu v takej podobe, aby bol jasne určený počiatočný stav ako aj rozsah opatrení, ktoré má program realizovať považujeme za významný nedostatok znižujúci kvalitu tohto materiálu. Tieto informácie sa týkajú oblasti vodného hospodárstva, biodiverzity, environmentálnych záťaží a povodňového rizika, pritom na území Slovenska pôsobia štátne organizácie, ktorých povinnosťou bolo zabezpečiť tieto informácie. Za absolútne neprijateľné preto považujeme, aby tieto organizácie v navrhovanom rozsahu zabezpečovali činnosti vyplývajúce z OP, pretože z kapacitných dôvodov nestíhajú zabezpečiť svoje základné činnosti. Z dôvodu efektívnosti čerpania prostriedkov z tohto OP KŽP žiadame presunúť viacero činnosti na občianske združenia združujúce odborníkov z jednotlivých profesijných oblasti, ktorých činnosť bude koordinovaná štátnymi a odbornými organizáciami.

Konštatovanie, že aktivita pod označením monitorovanie vôd neobsahuje žiadne konkrétnejšie upresnenie, aké konkrétne činnosti sa budú realizovať ako aj, že systém monitorovania je nástrojom na sledovanie kvality vôd, ale nie je činnosťou, ktorá by zabezpečovala dobrú kvalitu vôd považujeme za výstižné a pravdivé. Vzhľadom na význam a potrebu zabezpečenia zlepšenia kvality povrchovej vody, žiadame aktivitu monitorovanie vôd doplniť o činnosti zamerané na revitalizáciu pozdĺžnej kontinuity vodných tokov. Revitalizácia musí obsahovať odstránenie migračných bariér poškodzujúcich predmet ochrany v územiach začlenených do sústavy NATURA 2000 a tiež spriechodnenie všetkých významných bariér znižujúcich biodiverzitu vodných ekosystémov a produkciu rýb prostredníctvom funkčných rybovodov. Na podporu tejto zásadnej pripomienky uvádzame, že aktivitu „Vytváranie podmienok na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch a ich realizácia za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb“ považujeme za jednu z priorít pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd,  pretože hydromorfologické zmeny na tokoch predstavujú jeden z hlavných vodohospodárskych problémov. V tejto súvislosti však poukazujeme na rozpor stratégie v oblasti vodnej politiky, ktorá na jednej strane podporuje aktivity smerujúce k odstráneniu bariér, ale na druhej strane sa snaží podporovať výstavbu nových bariér (malé vodné elektrárne, protipovodňové opatrenia v toku), a tým prispievať k zhoršovaniu ekologického stavu. Zdôrazňujeme, že presadzovanie výstavby malých vodných elektrární je v rozpore s článkom 4.7 Rámcovej smernice o vode. Z tohto dôvodu požadujeme podporu malých vodných elektrárni vylúčiť z tohto Operačného programu. V rámci efektívneho využívania zdrojov navrhujeme zaradiť aj aktivity zamerané na efektívne využívanie vody (meranie spotreby vody, stanovenie dostupného množstva vody, prehodnotenie odberov vody a stanovenie nových ekologických prietokov). Opakovane navrhujeme doplniť medzi bioretenčné systémy budovanie rybníkov a vodárenských nádrži, ktoré okrem zadržania vody v krajine majú aj hospodársky, ekologický a krajinársky význam.

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda      


Obecný úrad Svrčinovec

Ústredie 858

023 12 Svrčinovec                                                                                                                                                    

 

Oznámenie o účasti v správnom konaní

  

            Oznamujeme Vám, že občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov má záujem o účasť vo všetkých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

            OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.   

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda

 

Príloha: Stanovy OZ Rieka

           Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)


Obec Trnavá Hora

Okružná cesta 229/21

966 11 Trnavá Hora

 

Oznámenie o účasti v správnom konaní

 

            Na základe oznámenia uverejneného na webovej stránke obce Trnavá Hora zo dňa 28.02.2014 o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780, Vám oznamujeme, že občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov má záujem o účasť v tomto konaní podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

            OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.

  

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda

 

Príloha: Stanovy OZ Rieka – združenia na ochranu vodných tokov


Informácia o stave konania

podanej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 2.4.2012 k MVE „ Vodné Dielo Bzenica“.


VOLEBNÝ PROGRAM

 

Ing. Petra Beleša, PhD. na funkciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu.

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE