Zápis 

z prerokovania pripomienok k návrhu územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj    – Zmeny a doplnky 2014“ v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, uskutočneného dňa 23. apríla 2014.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

 

Na základe oznámenia prerokovania návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014“ Vám zasielame tieto pripomienky a zároveň návrhy riešení.

OZ Rieka zásadne nesúhlasí so zapracovaním nekoncepčného dokumentu „Koncepcia využívania HEP vodných tokov na území SR do roku 2030“, schváleného uznesením č.178 z 9.marca 2011 vládou SR. Proti tomuto dokumentu bola podaná sťažnosť adresovaná Komisii Európskych spoločenstiev. Dôvodom je postup MŽP SR pri presadzovaní programu výstavby MVE, pri ktorom došlo a naďalej dochádza k porušovaniu práva ES v oblasti vodnej politiky a ochrany prírody. Sťažnosť bola prijatá a v súčasnosti je v štádiu šetrenia.

Berie na vedomie, Koncepcia využitia HEP nie je riešená v návrhu záväznej časti v rozsahu uznesenia vlády SR č. 178/2011.

 

 

V smernej časti návrhu 2.9. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo – Vzhľadom na veľmi dobré podmienky na splavovanie rieky Hron žiadame zvýšiť podporu pre rozvoj CR a doplniť regulatív, ktorý zabráni vytváraniu ďalších bariér na vodnom toku Hron a zachová podmienky na plynulé splavovanie rieky Hron. 

Akceptuje sa, požiadavka je premietnutá v záväznej časti v oblasti 3. Oblasť rozvoja rekreácie a turistiky, doplnením regulatívu 3.1.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre vodnú turistiku

 

V záväznej časti Návrhu . V oblasti rozvoja nadradenej infraštruktúry, 7.1. Vodné hospodárstvo v regulatíve 7.1.7. požadujeme vypustiť VN Meliata (zdrž plánovanej MVE) na vodnom toku Muráň. Na rieke Muráň sa nachádzajú ÚEV.  Z toho dôvodu nie je možné túto stavbu zaradiť v tomto dokumente.

 

Akceptuje sa, VN Meliata vypustená so záväznej časti

 

Regulatív 7.2.13. požadujeme upraviť nasledovne: MVE je možné umiestniť iba tam, kde nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia, majetku obyvateľov a iných oprávnených záujmov. MVE možno umiestniť len na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby  a ostatné vodné organizmy. Vzdialenosť medzi jednotlivými MVE nesmie byť kratšia než 20 km.

Neakceptované, regulatív 7.2.13 je postačujúci pre rešpektovanie všetkých celospoločenských požiadaviek

OZ Rieka „MVE je možné umiestniť iba tam, kde nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia, majetku obyvateľov a iných oprávnených záujmov. MVE možno umiestniť len na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné organizmy. Vzdialenosť medzi jednotlivými MVE nesmie byť kratšia ako 20 km“.

 

Ďalej navrhujem upraviť regulatív č.7.2.14 nasledovne: „MVE umiestňovať výlučne na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné organizmy“

 

 

V Banskej Bystrici  23.4.2014


ZÁPIS Z ROZPOROVÉHO KONANIA

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

7. apríla 2014 od 11.00 hod.

 

Materiál: „Operačný program Kvalita životného prostredia – návrh“

Subjekt: Občianske združenie Rieka

Účastníci rozporového konania (podľa prezenčnej listiny v prílohe):

-          zástupcovia Občianskeho združenie Rieka

-          zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Závery rozporového konania

Stretnutie sa konalo s cieľom prerokovať zásadnú pripomienku Občianskeho združenie Rieka k materiálu „Operačný program Kvalita životného prostredia – návrh“. Na základe rozporového konania sa zástupcovia dohodli na nasledovnom vyhodnotení pripomienky:

 

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu strategického dokumentu ,,Operačný program Kvalita životného prostredia“ – zásadné pripomienky 

Na základe doručeného listu číslo 15316/2014 a oznámenia o materiáli na pripomienkové konanie číslo 3824/2014-5.1 zo dňa 20.03.2014 pod názvom ,,Operačný program Kvalita životného prostredia“, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva tieto zásadné pripomienky.
Skutočnosť, že v návrhu Operačného programu (OP) chýbala zmienka o niektorých relevantných národných koncepčných materiáloch a informácie týkajúce sa súčasného stavu v takej podobe, aby bol jasne určený počiatočný stav ako aj rozsah opatrení, ktoré má program realizovať považujeme za významný nedostatok znižujúci kvalitu tohto materiálu. Tieto informácie sa týkajú oblasti vodného hospodárstva, biodiverzity, environmentálnych záťaží a povodňového rizika, pritom na území Slovenska pôsobia štátne organizácie, ktorých povinnosťou bolo zabezpečiť tieto informácie. Za absolútne neprijateľné preto považujeme, aby tieto organizácie v navrhovanom rozsahu zabezpečovali činnosti vyplývajúce z OP, pretože z kapacitných dôvodov nestíhajú zabezpečiť svoje základné činnosti. Z dôvodu efektívnosti čerpania prostriedkov z tohto OP KŽP žiadame presunúť viacero činnosti na občianske združenia združujúce odborníkov z jednotlivých profesijných oblasti, ktorých činnosť bude koordinovaná štátnymi a odbornými organizáciami.
Konštatovanie, že aktivita pod označením monitorovanie vôd neobsahuje žiadne konkrétnejšie upresnenie, aké konkrétne činnosti sa budú realizovať ako aj, že systém monitorovania je nástrojom na sledovanie kvality vôd, ale nie je činnosťou, ktorá by zabezpečovala dobrú kvalitu vôd považujeme za výstižné a pravdivé. Vzhľadom na význam a potrebu zabezpečenia zlepšenia kvality povrchovej vody, žiadame aktivitu monitorovanie vôd doplniť o činnosti zamerané na revitalizáciu pozdĺžnej kontinuity vodných tokov. Revitalizácia musí obsahovať odstránenie migračných bariér poškodzujúcich predmet ochrany v územiach začlenených do sústavy NATURA 2000 a tiež spriechodnenie všetkých významných bariér znižujúcich biodiverzitu vodných ekosystémov a produkciu rýb prostredníctvom funkčných rybovodov. Na podporu tejto zásadnej pripomienky uvádzame, že aktivitu „Vytváranie podmienok na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch a ich realizácia za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb“ považujeme za jednu z priorít pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd, pretože hydromorfologické zmeny na tokoch predstavujú jeden z hlavných vodohospodárskych problémov. V tejto súvislosti však poukazujeme na rozpor stratégie v oblasti vodnej politiky, ktorá na jednej strane podporuje aktivity smerujúce k odstráneniu bariér, ale na druhej strane sa snaží podporovať výstavbu nových bariér (malé vodné elektrárne, protipovodňové opatrenia v toku), a tým prispievať k zhoršovaniu ekologického stavu. Zdôrazňujeme, že presadzovanie výstavby malých vodných elektrární je v rozpore s článkom 4.7 Rámcovej smernice o vode. Z tohto dôvodu požadujeme podporu malých vodných elektrárni vylúčiť z tohto Operačného programu. V rámci efektívneho využívania zdrojov navrhujeme zaradiť aj aktivity zamerané na efektívne využívanie vody (meranie spotreby vody, stanovenie dostupného množstva vody, prehodnotenie odberov vody a stanovenie nových ekologických prietokov). Opakovane navrhujeme doplniť medzi bioretenčné systémy budovanie rybníkov a vodárenských nádrži, ktoré okrem zadržania vody v krajine majú aj hospodársky, ekologický a krajinársky význam.
 

ČA

Určenie oprávnených prijímateľov bolo pre navrhované aktivity OP KŽP formulované tak, aby ich definícia pokryla celé skupiny subjektov, ktoré môžu byť riešiteľmi jednotlivých projektov pre uvedené aktivity. Občianske združenia alebo iné MVO, ktoré síce nie sú exaktne vo všetkých definíciách uvádzané, môžu byť prijímateľmi v prípade mnohých typov aktivít, nakoľko sú spoločne s ďalšími subjektmi zadefinovaní buď na základe príslušných zákonov alebo v súvislosti s vlastníckymi, resp. užívacími právami k príslušným pozemkom (úsekom vodného toku) tak, aby každý subjekt, nezávisle od jeho právnej formy, ktorý zodpovedá tomuto vymedzeniu, mohol byť oprávneným prijímateľom. Napríklad v prípade aktivít „Vytváranie podmienok na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch a ich realizácia za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb“ alebo „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v extraviláne obcí“ sú MVO pokryté v rámci definície: „nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov, podľa vodného zákona“. MVO (alebo ktokoľvek iný) sa teda stane oprávneným prijímateľom, pokiaľ si prevezme úsek drobného vodného toku do nájmu alebo výpožičky od jeho správcu podľa vodného zákona. Na základe rozporových konaní bol navyše doplnený bližšie vysvetľujúci text k tejto definícii prijímateľa v nasledovnom znení:

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.“

Pripomienkujúci subjekt s vyššie uvedeným vysvetlením a doplnením vysvetľujúcej  poznámky súhlasil, takže rozpor bol odstránený.

 

V rámci rozporového konania bolo objasnené obsahové zameranie aktivít „Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane zabezpečovania a prevádzkovania monitorovacej siete“, kde oprávnený prijímateľ vychádza z platnej legislatívy SR, ktorá exaktne definuje organizácie s povinnosťou vykonávania určitých činností. V prípade tejto aktivity prijímateľom môžu byť iba:

- právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona;

- správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona.

Oprávnení prijímatelia sú v tomto prípade definovaní v zmysle Rámcového programu monitorovania 2010 – 2015, ktorý je v súlade s požiadavkami zákona č. 364/2004 Z. z. v platnom znení a naň nadväzujúcej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia  a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, do ktorých sú transponované požiadavky RSV. Prijímateľ má okrem povinnosti vykonávania monitorovania aj zodpovednosť za kvalitu získaných dát a ich vyhodnocovanie, musí byť vybavený určenou analytickou technikou, akreditovaným laboratóriom, odborným personálom, vybudovanou monitorovacou sieťou a musí postupovať v zmysle stanovených metodík a programu monitorovania.

V takýchto prípadoch teda nie je možné do zoznamu prijímateľov dopĺňať iné subjekty. Iné subjekty, medzi ktoré patria aj MVO, sa môžu do tohto procesu zapojiť v prípade, ak by kapacity príslušných subjektov neboli dostatočné a prijímateľ by postupoval formou subdodávok od iných odborných organizácií, vysokých škôl, MVO na základe verejného obstarávania, pričom by naďalej oprávnený prijímateľ zostal zodpovedný za dodržiavanie všetkých podmienok definovaných pre dané monitorovanie.

Na základe vyššie uvedeného vysvetlenia bol rozpor odstránený.

 

Čo sa týka obmedzenia podpory MVE, pripomienkujúci subjekt v rámci rozporového konania zdôraznil, že sa má vzťahovať najmä na tie prípady, ktoré by mohli negatívne vplývať na dobrý ekologický stav vôd a tvoriť bariéry na tokoch. Poukázané bolo najmä na kumulatívne pôsobenie viacerých MVE na toku, kedy dochádza k ovplyvneniu pôvodných biotopov.

Predkladateľ materiálu uviedol, že  na základe výsledkov viacerých  rozporových konaní týkajúcich sa obmedzenia podpory výstavby MVE, bola dohodnutá nasledovná  úprava textu OP KŽP:

V kapitole 2.4.1.2 – aktivita B. „Výstavba zariadení na ....využitie vodnej energie...“, s. 103, v prvom odseku sa pôvodný text: „V rámci podpory  výstavby MVE budú zohľadnené opatrenia, ktoré vyplynú z posúdenia vplyvov MVE na hydromorfologické zmeny vodného útvaru. Cieľom je zabezpečiť kontinuitu prietoku vody vo vodných tokoch v súlade s požiadavkami Smernice EPaR 2000/60/ES Rámcovej smernice o vode (RSV) tak, aby výstavba MVE nevytvárala bariéru na toku bez zabezpečenia jeho spojitosti.“  nahrádza nasledovným znením: 

„V rámci podpory výstavby MVE budú zohľadnené opatrenia, ktoré vyplynú z posúdenia vplyvov MVE (podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) na stav vodných útvarov, s dôrazom na posúdenie kumulatívnych vplyvov stavieb na daný vodný útvar. Predpokladom poskytnutia podpory je splnenie podmienok stanovených v čl. 4 ods. 7, 8 a 9 RSV*“

V novom odkaze pod čiarou sa dopĺňa znenie čl. 4 ods. 7 Rámcovej smernice o vode nasledovne:

* Čl. 4  ods. 7 Rámcovej smernice o vode: „Členské štáty neporušia túto smernicu, keď:

— je neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej alebo podzemnej vody dôsledkom nových modifikácií fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo

— sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových udržateľných rozvojových činností človeka

a súčasne sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru;

b) dôvody úprav alebo zmien sú menovite uvedené a vysvetlené v pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia vyžadovaného článkom 13 a ciele sa vyhodnotia každých šesť rokov;

c) dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú dôvodmi nadradeného verejného záujmu a/alebo prínos z dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť  je prevážený prínosom nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo udržateľný rozvoj a

d) očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru, nie je možné z dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.“

V kapitole 2.4.1.3 OP KŽP „Hlavné princípy výberu projektu“, na s. 105, sa šiesty odsek v pôvodnom znení: „- realizáciou projektu nesmie dôjsť k narušeniu kontinuity prietoku vodného toku a vytvoreniu bariér v prípade výstavby MVE v súlade s požiadavkami čl. 4 ods. 7 Smernice EPaR 2000/60/ES RSV“   upravil nasledovným spôsobom:

„podmienkou realizácie projektu je vykonanie opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, vrátane opatrení na obmedzenie narušenia kontinuity prietoku vodného toku a vytváranie bariér,  vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), s dôrazom na posúdenie kumulatívnych vplyvov stavieb na daný vodný útvar a zároveň  súlad s požiadavkami čl. 4 ods. 7, 8 a 9 RSV;“

Pôvodné znenie textu, ktoré bolo predmetom pripomienky, bolo teda upravené a rozpor bol odstránený.

 

Čo sa týka  návrhu pripomienkujúceho subjektu na podporu výstavby vodných nádrží, MŽP SR si je vedomé ich významu pre zabezpečovanie dostatočných prietokov v období sucha, zásobovanie pitnou vodou ako aj pre ďalšie hospodárske potreby vo verejnom záujme. Na základe zásadnej výhrady k ich podpore zo strany EK ako aj viacerých MVO, ktorá bola vznesená nielen vo vzťahu k OP KŽP, ale aj návrhu Partnerskej dohody SR, bol návrh na podporu výstavby vodných nádrží (prostredníctvom veľkých projektov Slatinka a Tichý potok) z návrhu OP KŽP vypustený. Riešenie problematiky sucha a zadržiavania je v rámci OP KŽP v súčasnosti navrhnuté v aktivitách „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v extraviláne obcí“ a „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)“, kde ako oprávnení prijímatelia je zadefinované široké spektrum subjektov, zahŕňajúcich tiež občianske združenia a neziskové organizácie.

Na základe záverov z rozporových konaní bude v prípade aktivity  „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v extraviláne obcí“, v texte doplnené príklady podporovaných aktivít nasledovne: „vytváranie a obnova remízok, zasekávacích pásov v poľnohospodárskej krajine, obnova a doplnenie porastov drevín v krajine, živé ploty, ktoré tiež môžu slúžiť ako ekokoridory, multifunkčné zóny, ktoré pomáhajú zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy.“

Nakoľko primárny účel rybníkov nie je ochrana pred povodňami, ale chov rýb, bude podpora budovania rybníkov v rámci programového obdobia 2014-2020 zabezpečená z OP Rybné hospodárstvo SR 2014-2020 a teda nie je možná z OP KŽP.  

Ďalšie navrhované aktivity zamerané na efektívne využívanie vody (meranie spotreby vody, stanovenie dostupného množstva vody, prehodnotenie odberov vody a stanovenie nových ekologických prietokov) sú aktivity zabezpečované v rámci platnej legislatívy SR a povoľovacieho procesu orgánov štátnej správy v súlade so zákonom o vodách (ako aj ďalšími povinnosťami navrhnutými v rámci novely vodného zákona, ktorý je toho času v schvaľovacom procese). Otázky týkajúce sa stanovovania ekologických prietokov sú predmetom riešenia pracovnej skupiny EK, ktorá sa zaoberá otázkami sucha a nedostatku vody. SR sa na týchto úlohách a ich riešení aktívne podieľa.

Na základe vyššie uvedeného vysvetlenia bol rozpor odstránený.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:

 

Z – zásadná pripomienka

 

ČA –  čiastočne akceptovaná pripomienka

 

 

Zapísal: RNDr. Michal Šutriepka, PhD., v.r.

               odbor riadenia programov MŽP SR

Schválil: Ing. Martin Húska, v.r.

                   generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR


Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                  

 

 

Stanovisko k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 - 2020“

 

Na základe uverejnenia rozsahu strategického dokumentu ,,Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

Špecifické požiadavky pod označením 2.2.4., 2.2.6. a 2.2.8. uvedené v rozsahu hodnotenia žiadame preformulovať nasledovne.

2.2.4. V súvislosti s časťou Ochrana biodiverzity a krajiny špecifikovať, ktoré konkrétne opatrenia a akým spôsobom prispejú k obnove a zachovaniu populácií živočíchov v poľnohospodárskej krajine, lese a vo vodných tokoch.

V rámci tejto požiadavky upozorňujeme, že nielen vtáky sú ovplyvňované v poľnohospodárskej a lesnej krajine. Medzi zraniteľné patria aj iné druhy živočíchov cicavce, obojživelníky, ryby a bezstavovce.

2.2.6. Posúdiť negatívne vplyvy spojené s realizáciou budovania nových lesných ciest a hydromelioračných zásahov v poľnohospodárskej a lesnej krajine a vylúčiť ich, ak sa na základe overiteľných dôkazov preukáže, že činnosť bude mať výrazný negatívny vplyv na ochranu prírody v území ako aj ochranu zdrojov podzemných vôd a zdrojov povrchových vôd slúžiacich na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (vodárenské nádrže).      

Tieto opatrenia majú preukázateľný negatívny vplyv aj na územia nachádzajúce sa mimo sústavy NATURA 2000 a budovanie lesných ciest vo všeobecnosti spôsobuje eróziu pôdy. Hydromelioračné zásahy poškodzujú mokrade a ochudobňujú pôdu o vodu v krajine.

2.2.8. V súvislosti s časťou ,,Ochrana vodných zdrojov“ požadujeme preformulovať ,,posilnenie stabilizácie vodného režimu“ na ,,zabezpečenie opatrení na stabilizovanie vodného režimu...“ ako aj na ,,zabezpečenie opatrení na optimálny vodný režim pôd...“.

Posilnenie považujeme za nedostatočný výraz vo vzťahu k požadovanému cieľu.

 

Okrem uvedeného požadujeme rozsah hodnotenia strategického dokumentu doplniť o požiadavku:

Posúdenie vplyvu navrhovaných opatrení na poľovnícke hospodárenie, na jednej strane vznik a rozsah škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch a na strane druhej škody spôsobené znížením početnosti zveri, prípadne zánikom populácie v dôsledku používania chemických prípravkov a zánikom biotopov   v poľovných revíroch, ktoré sú vytvorené z poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

 

   

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda  


Obec Liptovský Ján

J. Kalinčiaka č. 39

032 03 Liptovský Ján

                                                                                                           

Odvolanie proti rozhodnutiu Obce Liptovský Ján číslo SOcÚ/LJ - 2013/0461 zo dňa 28.03.2014

 

            Na základe doručeného rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2013/0461 zo dňa 28.03.2014 vydaného obcou Liptovský Ján vo veci nepriznania postavenia účastníka konania v územnom konaní povoľovanej stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň, Liptovský Ján“, podávame v zákonnej lehote podľa § 53 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní odvolanie.

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, IČO 42225671, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca (ďalej len ,,OZ Rieka“) písomne oznámilo listom č. 11/2013 zo dňa 07.11.2013 stavebnému úradu obci Liptovský Ján, že má záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE na rieke Váh z dôvodu ochrany verejného záujmu, ktorým je ochrana životného prostredia a súčasne požiadalo o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s povolením MVE na adresu OZ Rieka.

OZ Rieka podľa svojich stanov medzi iným podporuje a podieľa sa na aktivitách s cieľom zamedzenia poškodzovania vodných ekosystémov a presadzovania environmentálne šetrných a racionálnych spôsobov a alternatív využívania vôd a vodných tokov. Už len predmet jej činnosti a zmeranie tohto občianskeho združenia zakladá jeho účasť na týchto konaniach, do ktorých bude aktívne vstupovať, či vykonávať všetky práva účastníka konania, na základe iných práv. Týmito inými právami sa považujú všetky základné ľudské práva a slobody  vrátane práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu zdravia, ktoré sú garantované  Ústavou SR.

Dňa 28.03.2014 sme sa telefonicky informovali u Ing. Urbanovej, kedy stavebný úrad oznámi začatie územného konania. Dozvedeli sme sa, že územné konanie už prebieha a nové ústne pojednávanie bude oznámené na webovej stránke obce Liptovský Ján. Po týždni nám bolo tou istou pracovníčkou stavebného úradu doručené toto rozhodnutie. Ing. Urbanová sa pri telefonickom rozhovore vyjadrila zo 100 % istotou, že investorovi MVE bude vydané kladné rozhodnutie o umiestnení vodnej stavby, čím porušila zásadu zákonnosti správania správneho orgánu.

K obsahu odôvodnenia rozhodnutia uvádzame tieto skutočnosti. Stavebný úrad si nesprávne vysvetľuje § 34 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona, citujeme: v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva      k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Do uvedenej skupiny účastníkov stavebného konania v prípade vodnej stavby nepochybne patria aj osoby, ktoré majú ,,iné právo“ (napríklad vo forme ochrany životného prostredia) nie priamo k pozemkom, ale k vodnému útvaru (napríklad vodný tok) existujúcemu na stavbou dotknutých pozemkoch.

OZ Rieka vzniklo v roku 2013 a nezapojilo sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To však nemôže byť rozhodujúcou skutočnosťou na vyradenie OZ Rieka z povoľovacieho konania. Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku je účastníkom konania ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. OZ Rieka má v tomto konaní preukázateľný záujem na ochrane životného prostredia, ktoré je verejným záujmom. To, že OZ Rieka sa nezapojilo do procesu EIA je irelevantné, pretože v tom čase vznikalo a nie je v jeho silách obsiahnuť všetky konania.

Z rozhodovacej činnosti súdneho dvora, najvyššieho súdu, resp. ústavného súdu je zrejmé, že najvyššie súdne inštancie plne rešpektujú práva členov verejnosti zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia. Dôraz pritom kladú na to, aby táto ich účasť bola (i) včasná – keď sú všetky možnosti otvorené, (ii) efektívna – aby mali možnosť ovplyvňovať výsledok konania a potom ďalej napadnúť rozhodnutia orgánov verejnej moci na nadriadenom správnom orgáne a súde a (iii) nebola samoúčelná – keď sú iba 

formálne realizované práva, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že náprava alebo zlepšenie životného prostredia nemôže byť dosiahnutá.

Zapojenie verejnosti do týchto konaní je však legitímnym a významným nástrojom na ovplyvňovanie rozhodovacej činnosti správneho orgánu a v konečnom dôsledku tak môžu tieto aktivity prispievať k priaznivému stavu životného prostredia.

 

Na základe vyššie uvedeného žiadame druhostupňový správny orgán o zrušenie rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2013/0461 zo dňa 28.03.2014 vydaného obcou Liptovský Ján.

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

                                                                                 

Žiadosť o podanie informácie

 

Na základe ustanovení §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o sprístupnenie informácií písomnou formou týkajúcich sa:

 

  • Vyčíslenia spoločenskej hodnoty drevín a biotopov v rámci realizácie stavby ,,Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité“ a ,,Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec SR/ČR“.
  • Informácie, či boli finančné prostriedky (spoločenská hodnota) uhradená obciam Skalité, Čierne a Svrčinovec? Ak boli uhradené, tak by nás zaujímalo kedy, v akých sumách (diferencovať podľa obcí) a čoho sa týkali?
  • Kedy a v akej hodnote bude uhradená obci Svrčinovec spoločenská hodnota za momentálne vykonávaný výrub drevín pri Šľahorovom potoku v k.ú. Svrčinovec a na aký účel je možné tieto finančné prostriedky použiť?
  • Z čoho a akého zdroja budú hradené preukázane škody na rybách, poľovnej zveri, prípadne iných živočíchoch spôsobené nevhodným vykonávaním prác v rozpore s platnou legislatívou na úseku ochrany životného prostredia.
  • Ako pokračujú prípravné práce na nevhodne situovanom ekodukte, nakoľko zvažujeme podanie sťažnosti na Komisiu Európskych spoločenstiev na spôsob prípravy a financovania stavby  ,,Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - SR/ČR“?

  

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda       

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE