Stanovisko k zámeru Vodné dielo Rudno nad Hronom

Okresný úrad Žarnovica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 01 Žarnovica


MVE Lisková – stanovisko k zámeru podľa prílohy č. 9 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Okresný úrad Ružomberok
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. A. Hlinku 74
034 06 Ružomberok


Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

Stanovisko k výrubu drevín


Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9

811 09 Bratislava

                                                                                                          

Žiadosť o zastavenie ekonomických dopadov na obyvateľov Slovenska neopodstatneným zvyšovaním výroby energie z OZE

 


Stanovisko k územnému konaniu ,,MVE na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“

Obec Liptovský Ján
J. Kalinčiaka č. 39
032 03 Liptovský Ján

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE