Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Ing. Vladimír Novák - vymenovaný na

zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Žiadosť o zaradenie zástupcu OZ Rieka do pracovnej skupiny

 

Vážený pán generálny riaditeľ, na základe informácie z prerokovania dokumentu ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2015 na MŽP SR sme sa dozvedeli, že ministerstvo pripravuje zriadenie pracovnej skupiny zameranej na prehodnotenie tohto dokumentu.

 

Keďže v pracovnej skupine by mali pôsobiť aj zástupcovia občianskych združení, ktoré pripomienkovali tento dokument, v tejto súvislosti Vás žiadame o zaradenie nášho zástupcu do tejto skupiny.

Hlavným cieľom OZ Rieka v súlade s jeho stanovami je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.

 

OZ Rieka svojim aktívnym prístupom k danej problematike a poznatkami z praxe prispeje k činnosti tejto pracovnej skupiny. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás informovali o ďalšom postupe v rámci prehodnotenia dokumentu a zriadenia pracovnej skupiny a jej obsadením.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda