Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

                                                                                 

Žiadosť o podanie informácie

 

Na základe ustanovení §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o sprístupnenie informácií písomnou formou týkajúcich sa:

 

  • Vyčíslenia spoločenskej hodnoty drevín a biotopov v rámci realizácie stavby ,,Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité“ a ,,Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec SR/ČR“.
  • Informácie, či boli finančné prostriedky (spoločenská hodnota) uhradená obciam Skalité, Čierne a Svrčinovec? Ak boli uhradené, tak by nás zaujímalo kedy, v akých sumách (diferencovať podľa obcí) a čoho sa týkali?
  • Kedy a v akej hodnote bude uhradená obci Svrčinovec spoločenská hodnota za momentálne vykonávaný výrub drevín pri Šľahorovom potoku v k.ú. Svrčinovec a na aký účel je možné tieto finančné prostriedky použiť?
  • Z čoho a akého zdroja budú hradené preukázane škody na rybách, poľovnej zveri, prípadne iných živočíchoch spôsobené nevhodným vykonávaním prác v rozpore s platnou legislatívou na úseku ochrany životného prostredia.
  • Ako pokračujú prípravné práce na nevhodne situovanom ekodukte, nakoľko zvažujeme podanie sťažnosti na Komisiu Európskych spoločenstiev na spôsob prípravy a financovania stavby  ,,Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - SR/ČR“?

  

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda