Obecný úrad Svrčinovec

Ústredie 858

023 12 Svrčinovec                                                                                                                                                    

 

Oznámenie o účasti v správnom konaní

  

            Oznamujeme Vám, že občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov má záujem o účasť vo všetkých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

            OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.   

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda

 

Príloha: Stanovy OZ Rieka

           Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)