Adresované ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Petícia Chráňme vodné toky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov za okamžité zastavenie povoľovania výstavby malých vodných elektrárni na vodných tokoch na území Slovenska a prehodnotenie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011


Obyvatelia Čadce a Svrčinovca sa stanú v blízkej budúcnosti obeťami súkromných developerských záujmov. Na jednej strane ide o snahu vyexpedovať elektrickú energiu do zahraničia súkromnými firmami cez nový kapacitne rozšírený elektrovod, ktorý zafinancuje štát. Na regionálnej úrovni sú stredobodom záujmu zase lukratívne pozemky v blízkosti súčasnej trasy elektrovodu v Čadci u Sihelníka. O prekvapenie nič netušiacich ľudí sa v minulosti postarali poslanci mestského zastupiteľstva, keď schválili územný plán uznesením mestského zastupiteľstva pod č. 96/2007.


Adresát:

 Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1 , 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 00310832, Ing. Mária Majtánová, starostka obce Nitrianska Streda,

Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany, IČO: 00311081, Ing. Juraj Soboňa, starosta obce Solčany,

Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 00311162, Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Na vedomie:

Okresný úrad Topoľčany , Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany


Okresný úrad Čadca,odbor starostlivosti o životné prostredie vydal podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec", ktoré predložil obstarávateľ obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323.

Úspechom je, že Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol o posudzovaní tohto strategického dokumentu na základe stanovísk verejnosti. V katastrálnom území obce je 1. stupeň územnej ochrany.

Stanoviská orgánov štátnej správy a paradoxne aj obce Svrčinovec, cez územie ktorého je plánovaný elektrovod nepožadovali posudzovanie.

Prerokovanie a určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa uskutoční dňa 12. februára 2016 (piatok) o 10.00 hod. v zasadačke Okresného úradu Čadca, Sl. dobrovoľníkov 1082, Čadca (3. poschodie).

Peter Beleš

   

 

 Rozhodnutie o tom, že ,,Územný plán obce Svrčinovec" sa bude posudzovať


OBEC SVRČINOVEC

Obecný úrad Svrčinovec č. 858

023 12 Svrčinovec

 

Pripomienky k prerokovaniu Zadania pre Územný plán obce Svrčinovec

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia č. 1755/2015 zo dňa 30.12.2015 dáva tieto pripomienky.

 

Dôvody pre obstarávanie Územného plánu Obce Svrčinovec uvedené v zadaní považujeme za všeobecne známe, pričom nespochybňujeme oprávnenosť obce zadať nový územný plán alebo vykonať jeho aktualizáciu. Výhrady uplatňujeme predovšetkým k nevhodnému načasovaniu obstarávania nového ÚPN obce Svrčinovec. Rizika vidíme najmä v tom, že VÚC Žilina plánuje v tomto roku obstarávať ÚPN VÚC Žilina, ktorá je nadradená ÚPN obce. Zároveň vzniká možnosť pre obec Svrčinovec namietať výhľadový zámer elektrovodu plánovaný v trase cez katastrálne územie obce Svrčinovec. V praxi môže reálne nastať situácia, že obec Svrčinovec bude musieť následne v krátkom čase aktualizovať svoj nový územný plán z nejakého opodstatneného dôvodu.

Podkategórie

Aktivity jednotlivých členov združenia

Články o malých vodných elektrárňach

Správne konania

Spolupráca

Petície

Poradný výbor

Stanoviská k výstavbe MVE